Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/?page=20184
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 491846,
  "next": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/?page=20185",
  "previous": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/?page=20183",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/753244/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042151Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 710124,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710124/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/753245/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042190Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 710125,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710125/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/753246/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042229Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 710126,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710126/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/753247/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042274Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 710127,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710127/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/753248/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042315Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 710128,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710128/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/aschmi84/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/aschmi84/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.042358Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 710129,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710129/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/common/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/common/hsb/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/aschmi84/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/aschmi84/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:19.293645Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 710130,
      "action_name": "New strings to translate",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710130/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-04-05T07:04:22.297572Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 710131,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710131/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478875/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:52:35.216677Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 710132,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710132/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478875/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:52:35.232415Z",
      "action": 5,
      "target": "Հեռացրեք շատ ավելի հին ձախողված աշխատանքները ձախողված աշխատանքների ցանկից:",
      "id": 710133,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710133/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478968/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:55:49.603678Z",
      "action": 5,
      "target": "Թվարկեք բոլոր ձախողված աշխատանքները: Ցուցակը զտելու համար սահմանեք --queue=QUEUE_NAME և --connection=CONNECTION_NAME պարամետրը: Նաև փոխանցեք պարամետրը/դրոշակը՝ --redispatch և --clear՝ նորից հերթ ուղարկելու համար կամ ջնջեք բոլոր/հատուկ ձախողված աշխատանքները:",
      "id": 710134,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710134/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478976/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:56:44.969549Z",
      "action": 5,
      "target": "Ձախողված հերթագրված աշխատանքներ",
      "id": 710135,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710135/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478980/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:57:02.645073Z",
      "action": 5,
      "target": "Միացում",
      "id": 710136,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710136/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478986/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:57:14.326547Z",
      "action": 5,
      "target": "Ձախողվել է",
      "id": 710137,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710137/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/478987/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:57:29.600150Z",
      "action": 5,
      "target": "Բացառության հաղորդագրություն",
      "id": 710138,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710138/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/479001/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:58:01.290241Z",
      "action": 5,
      "target": "{$jobsCount} ձախողված աշխատանքը հաջողությամբ հեռացվեց ձախողվածների ցուցակից:",
      "id": 710139,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710139/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/479002/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:58:21.647173Z",
      "action": 5,
      "target": "{$jobsCount} աշխատանքը հաջողությամբ վերադարձվել է հերթ:",
      "id": 710140,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710140/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/479003/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T07:58:51.807683Z",
      "action": 5,
      "target": "Մենք ունենք {$total} ձախողված աշխատանք",
      "id": 710141,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710141/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/479008/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:23:11.527235Z",
      "action": 5,
      "target": "Ընդհանուր առմամբ կան <strong>{$total}</strong> ձախողված աշխատանք:",
      "id": 710142,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710142/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/479011/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/admin/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/admin/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:23:38.571191Z",
      "action": 5,
      "target": "Ձախողված աշխատանքներ",
      "id": 710143,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710143/"
    }
  ]
}