Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/?page=20186
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 491846,
  "next": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/?page=20187",
  "previous": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/?page=20185",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573387/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:32:00.892243Z",
      "action": 5,
      "target": "Ցանկում ձախողված աշխատանք չի գտնվել:",
      "id": 710164,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710164/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573388/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:32:15.231651Z",
      "action": 5,
      "target": "Չհաջողվեց նորից ուղարկել ձախողված աշխատանքը:",
      "id": 710165,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710165/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573389/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:32:30.514823Z",
      "action": 5,
      "target": "Չհաջողված աշխատանքը հաջողությամբ վերաուղարկվեց:",
      "id": 710166,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710166/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573390/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:33:08.322878Z",
      "action": 5,
      "target": "Բոլոր վերաբաշխվող ձախողված աշխատանքները վավեր ծանրաբեռնվածությամբ հերթագրվել են:",
      "id": 710167,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710167/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573391/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:33:32.682092Z",
      "action": 5,
      "target": "Հնարավոր չէ ջնջել ձախողված աշխատանքը ձախողվածների ցուցակից:",
      "id": 710168,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710168/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/573392/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/api/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/api/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:34:04.680596Z",
      "action": 5,
      "target": "Չհաջողված աշխատանքը հաջողությամբ ջնջվեց ձախողվածների ցուցակից:",
      "id": 710169,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710169/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/751875/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/glossary/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/glossary/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:35:04.235814Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 710170,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710170/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/751875/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/glossary/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/glossary/hy/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:35:04.240610Z",
      "action": 5,
      "target": "DOI -ներ",
      "id": 710171,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710171/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/408096/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/en/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:06.818289Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 710172,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710172/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/408096/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/en/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:06.822968Z",
      "action": 2,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710173,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710173/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/75269/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/sr_Latn/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.093560Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710174,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710174/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/70314/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/fr_FR/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.255850Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710175,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710175/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/24588/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/zh_CN/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.370672Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710176,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710176/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/72108/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/nb_NO/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.470088Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710177,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710177/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/68950/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/eu/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.551077Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710178,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710178/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/72552/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/nl/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.631445Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710179,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710179/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/73482/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/pt_PT/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.685091Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710180,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710180/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/24135/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/pt_BR/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.728964Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710181,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710181/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/74823/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/sr_Cyrl/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.785145Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710182,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710182/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/23671/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/pkp-lib/user/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/pkp-lib/user/fr_CA/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2023-04-05T08:37:07.836777Z",
      "action": 30,
      "target": "user.affiliation",
      "id": 710183,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/710183/"
    }
  ]
}