Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/ojs/changes/?format=api&page=3435
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 172770,
  "next": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?format=api&page=3436",
  "previous": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?format=api&page=3434",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830543/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:52:49.912930Z",
      "action": 37,
      "target": "सादरीकरण संपवा",
      "id": 861879,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861879/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830544/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:53:04.521003Z",
      "action": 37,
      "target": "सादरीकरण पूर्ण झाले. {$journalTitle} या नियतकालिकामध्ये प्रकाशित करण्याविषयी आपण दाखवलेल्या स्वारस्याबद्दल धन्यवाद.",
      "id": 861880,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861880/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830545/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:53:52.737582Z",
      "action": 37,
      "target": "लेखनाच्या लेखकाची आवृत्ती संक्रमित (अपलोड) करा",
      "id": 861881,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861881/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830546/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:54:47.843864Z",
      "action": 37,
      "target": "अचूकता तपासलेली फाईल",
      "id": 861882,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861882/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830547/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:54:57.617718Z",
      "action": 37,
      "target": "लेखकाची फाईल",
      "id": 861883,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861883/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830548/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:55:10.597282Z",
      "action": 37,
      "target": "या नियतकालिकामध्ये लेखन सादर करण्यासाठी वापरकर्ता खाते उघडणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग आमच्या संपादकांना तुम्ही सादर केलेल्या लेखनाचा मागोवा घ्यायला आणि त्याच्या प्रगतीची नोंद ठेवायला, तसेच तुमच्याकडून अतिरिक्त माहिती आवश्यक असल्यास तुमच्याशी संपर्क साधायला केला जातो.",
      "id": 861884,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861884/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830464/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:56:19.375837Z",
      "action": 37,
      "target": "चौथा टप्पा (भाग अ) : पूरक माहितीची फाईल जोडा",
      "id": 861885,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861885/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830471/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:57:07.950189Z",
      "action": 37,
      "target": "या नियतकालिकाने नवे लेखन स्वीकारणे काही काळापुरते स्थगित केले आहे.",
      "id": 861886,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861886/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830482/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:58:38.123715Z",
      "action": 37,
      "target": "तुमची खात्री आहे का की तुम्ही ही सादरीकरण प्रक्रिया रद्द करू इच्छिता?",
      "id": 861887,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861887/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830484/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T08:58:50.014597Z",
      "action": 37,
      "target": "अनिर्णित सादरीकरणे नाहीत.",
      "id": 861888,
      "action_name": "Marked for edit",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861888/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830454/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:02:48.903236Z",
      "action": 2,
      "target": "नवे सादरीकरण",
      "id": 861889,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861889/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830457/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:02.119154Z",
      "action": 2,
      "target": "सादरीकरणाचे पाच टप्पे",
      "id": 861890,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861890/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830458/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:06.925850Z",
      "action": 2,
      "target": "नवे लेखन सादर करा",
      "id": 861891,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861891/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830459/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:11.281019Z",
      "action": 2,
      "target": "सादरीकरण प्रक्रियेच्या पाच टप्प्यांपैकी पहिल्या टप्प्यावर जाण्यासाठी <a href=\"{$submitUrl}\" class=\"action\">येथे क्लिक करा</a>.",
      "id": 861892,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861892/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830460/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:15.350690Z",
      "action": 2,
      "target": "पहिला टप्पा : सादरीकरण प्रक्रियारंभ",
      "id": 861893,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861893/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830461/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:19.190493Z",
      "action": 2,
      "target": "दुसरा टप्पा : लेखनाची फाईल संक्रमित (अपलोड) करा",
      "id": 861894,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861894/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830462/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:31.362362Z",
      "action": 2,
      "target": "तिसरा टप्पा : सादर केलेल्या लेखनासंबंधीच्या माहितीची (मेटाडेटा) नोंद करा",
      "id": 861895,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861895/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830463/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:35.929133Z",
      "action": 2,
      "target": "चौथा टप्पा : पूरक माहितीच्या फाईल्स संक्रमित (अपलोड) करण्याबाबत",
      "id": 861896,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861896/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830464/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:40.418221Z",
      "action": 2,
      "target": "चौथा टप्पा (भाग अ) : पूरक माहितीची फाईल जोडा",
      "id": 861897,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861897/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830465/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:44.469428Z",
      "action": 2,
      "target": "पाचवा टप्पा : लेखन सादर झाल्याची खात्री करा",
      "id": 861898,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861898/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830466/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:48.433089Z",
      "action": 2,
      "target": "आरंभ करा",
      "id": 861899,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861899/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830467/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:03:52.041771Z",
      "action": 2,
      "target": "लेखनाची फाईल संक्रमित (अपलोड) करा",
      "id": 861900,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861900/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830467/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:02.781283Z",
      "action": 2,
      "target": "लेखनाची फाईल संक्रमित (अपलोड) करा",
      "id": 861901,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861901/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830468/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:06.833711Z",
      "action": 2,
      "target": "माहितीची (मेटाडेटा) नोंद करा",
      "id": 861902,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861902/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830469/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:11.625562Z",
      "action": 2,
      "target": "पूरक फाईल्स संक्रमित (अपलोड) करा",
      "id": 861903,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861903/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830470/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:18.044102Z",
      "action": 2,
      "target": "पुढील टप्पे",
      "id": 861904,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861904/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830471/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:23.438019Z",
      "action": 2,
      "target": "या नियतकालिकाने नवे लेखन स्वीकारणे काही काळापुरते स्थगित केले आहे.",
      "id": 861905,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861905/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830472/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:27.272436Z",
      "action": 2,
      "target": "सूट देण्याची विनंती",
      "id": 861906,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861906/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830473/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:04:48.180122Z",
      "action": 2,
      "target": "या लेखनाठी भराव्या लागणार्‍या शुल्कातून सूट देण्याचा कृपया विचार व्हावा",
      "id": 861907,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861907/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830475/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:06.617709Z",
      "action": 2,
      "target": "जर तुम्ही शुल्कातून सूट मिळवण्यासाठी विनंती करीत असाल तर त्याच्या कारणांची नोंद चौकटीमध्ये करणे अनिवार्य आहे.",
      "id": 861908,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861908/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830476/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:19.041327Z",
      "action": 2,
      "target": "समीक्षेच्या ( {$round} ) टप्प्यावर",
      "id": 861909,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861909/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830477/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:22.814383Z",
      "action": 2,
      "target": "समीक्षेच्या टप्प्यावर : सुधारणा आवश्यक आहेत",
      "id": 861910,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861910/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830478/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:26.816496Z",
      "action": 2,
      "target": "संपादनाच्या टप्प्यावर : सुसंगतता आणि अचूकता तपासण्याची विनंती केली आहे",
      "id": 861911,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861911/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830479/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:32.620189Z",
      "action": 2,
      "target": "संपादनाच्या टप्प्यावर : मुद्रित लेखन तपासण्याची विनंती केली आहे",
      "id": 861912,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861912/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830481/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:43.938524Z",
      "action": 2,
      "target": "मुद्रण दोष शुद्धी",
      "id": 861913,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861913/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830482/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:48.635905Z",
      "action": 2,
      "target": "तुमची खात्री आहे का की तुम्ही ही सादरीकरण प्रक्रिया रद्द करू इच्छिता?",
      "id": 861914,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861914/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830483/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:53.420478Z",
      "action": 2,
      "target": "सद्यस्थितीचे अवलोकन",
      "id": 861915,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861915/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830484/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:05:59.530398Z",
      "action": 2,
      "target": "अनिर्णित सादरीकरणे नाहीत.",
      "id": 861916,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861916/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830485/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:05.186437Z",
      "action": 2,
      "target": "नियतकालिकातले प्रभाग",
      "id": 861917,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861917/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830487/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:22.643852Z",
      "action": 2,
      "target": "यादीतील सगळ्या आवश्यकतांच्या पूर्ततेची खात्री सादरीकरणापूर्वी करणे आवश्यक आहे.",
      "id": 861918,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861918/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830488/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:27.708610Z",
      "action": 2,
      "target": "सुरुवात करण्यापूर्वी स्वामित्वाधिकारासंबंधीच्या (कॉपीराईट) अटींशी आपली सहमती आवश्यक आहे.",
      "id": 861919,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861919/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830489/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:31.845075Z",
      "action": 2,
      "target": "संपादकासाठी टिप्पण्या",
      "id": 861920,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861920/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830490/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:37.432221Z",
      "action": 2,
      "target": "मजकूराची नोंद करा (ऐच्छिक)",
      "id": 861921,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861921/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830491/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:41.497408Z",
      "action": 2,
      "target": "सादरीकरणासाठी भाषेची निवड करा.",
      "id": 861922,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861922/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830492/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:45.399811Z",
      "action": 2,
      "target": "प्रकाशित लेखात लेखकांच्या क्रमात बदल हवा असेल तर त्यांची नावे पुनःक्रमित करा.",
      "id": 861923,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861923/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830493/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:49.646755Z",
      "action": 2,
      "target": "लेखकाच्या नावाचे घटक पुनःक्रमित करा",
      "id": 861924,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861924/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830494/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:53.186056Z",
      "action": 2,
      "target": "संपादकीय पत्रव्यवहारासाठी संपर्क लेखकाचे नाव.",
      "id": 861925,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861925/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830495/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:06:57.749467Z",
      "action": 2,
      "target": "लेखकाची भर घाला",
      "id": 861926,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861926/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830496/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:07:02.827934Z",
      "action": 2,
      "target": "लेखक वगळा",
      "id": 861927,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861927/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/830497/?format=api",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/author/?format=api",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/author/mr/?format=api",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/murari/?format=api",
      "timestamp": "2024-06-29T09:07:08.253947Z",
      "action": 2,
      "target": "विषयसूचीसाठी सादर केलेल्या लेखनासंबंधी दोन शब्दांमध्ये अर्धविराम देत सूचक शब्दांची नोंद करा (जसे - सूचक शब्द-१; सूचक शब्द-२; सूचक शब्द-३).",
      "id": 861928,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/861928/?format=api"
    }
  ]
}