Source Translation
About the Press Kiadóról
announcement értesítés
approval jóváhagyás
audience célközönség
Author Guidelines Szerzői útmutató
carousel listás megjelenítés
catalog entry katalógustétel
Components Alkotóelemek
copyedited beszerkesztett
copyediting olvasószerkesztés
default alapértelmezett
digital-native digitális-bennszülött
Distribution Terjesztés
draft file kézirat fájl
edited volume szerkesztett kötet
entry tétel
featured Válogatás
galley formátum
grid felület vagy táblázat
item tétel
item action tételművelet
layout editor tördelőszerkesztő
monograph kiadvány vagy monográfia
new release új megjelenés
order rendezés
path útvonal
peer review szakmai értékelés
press kiadó
press editor kiadó szerkesztő
press manager kiadó menedzser
production előkészítés
proof kefelenyomat
proofreading korrektúrázás
publication kiadvány
publication date közzétételi dátum
publication format kiadványformátum
publish közzététel
publishing közzététel
qualifier választó
recommendation ajánlás vagy szakértői vélemény
reinstated újraindítás
required szükséges
review szakmai lektorálás vagy lektori vélemény
reviewer szakmai lektor
reviewer database szakmai lektor névlista
revisions átdolgozások
round forduló
sales rights értékesítési jogok
section szakasz
series editor sorozatszerkesztő