Source Translation
Abstract Abstract
Action Åtgärd
Affiliation Affiliering
Announcements Meddelanden
Assign Utse/tilldela
Assignment Uppdrag
Auditor Manusgranskare (OMP)
Authentication source Autentiseringskälla
Author guidelines Riktlinjer för författare
Blind review Anonym granskning
Block Block
Body (email/comment body) Text
Bounce Address Bounce-adress
Category Kategori
Citation Extraction Extrahering av referenser
Citation Markup Assistant Verktyget för referensuppmärkning
Citations Referenser (? Om inte citeringar (i bibliometrisk bemärkelse avses))
Complete Slutföra (jfr. Finish --> Avsluta)
Contributor Medarbetare
Copyediting Manusredigering
Copyeditor Manusredaktör
Copyright statement/notice Upphovsrättsdeklaration/-villkor
Cover page Framsida
Coverage Täckning
Custom Blocks Anpassade block
Dashboard Översikt
Declined (about submissions) Refuserad
Default Default
Delayed Open Access Fördröjd open access
Disable Inaktivera
Discipline Disciplin (se även "Subject")
DOIs DOI:er
Draft files Utkastfiler
Due Deadline
Edit Redigera
Edited volume Antologi
Email E-post(-adress/-meddelande)
Email-Attachment Review Process Granskningsprocess med e-postbilaga (Se även "Standard Review Process" OJS 2.4?)
Enroll/-ment Tilldela roll/Roller
Ensuring a Blind Review Att garantera anonym granskning
Entity Objekt
Expiry Förfallodatum (I vissa fall "upphör")
Favicon Adressikon
Galley Publiceringsversion (Bör ej blandas ihop med "manuskript" då "galley" asver den publiceringsklara versionen. Se även "Issue galley".)
Grid Rutnät
Homepage Förstasida (I det fall ordet refererar till bara förstasidan. Jfr. även "Site".)
Index terms Ämnesord (se även "Keywords")
Item Objekt (menu item --> element)
Journal assistant Redaktionssekreterare
Journal management Tidskriftsadministration