View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words795
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update a93d6833ca
admin authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/mk_MK/admin.po
When User Action Detail Object
6 months ago admin Resource update Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
6 months ago Mirko-Spiroski Translation changed Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Are you sure you wish to merge the selected {$oldAccountCount} account(s) into the account with the usernameСугурен ли сте дека сакате да ги споите избраните {$oldAccountCount} акаунти во акаунт со корисничко име "{$newUsername}"? The selectedИзбраните {$oldAccountCount} accounts will not exist afterwards. This action is not reversibleакаунти нем ада постојат после тоа. Оваа постапка е неповратна.
6 months ago Mirko-Spiroski New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Are you sure you wish to merge the selected {$oldAccountCount} account(s) into the account with the username "{$newUsername}"? The selected {$oldAccountCount} accounts will not exist afterwards. This action is not reversible.
6 months ago Mirko-Spiroski New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Избери корисник (или неколку) за да ги споиш во друг кориснички акаунт (не пример, кога некој има две кориснички имиша). Првоизбраните акаунти на корисниците ќе бидат избришани од било кој поднесок, назначување и случно и ќе му бидат доделени на второизбраниот акаунт.
6 months ago Mirko-Spiroski Translation changed Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Овозможи создавање корисник (ако е поддржана од овој автентификациски плагин). Креирањето корисници во OJS со оваа аутентификација автоматски ќе бидат додадени од далечинскиот аутентификациски извор ако не постои во моментот. Дополнително, ако овој извор е предодреден извро за аутентификација, OJS акаунтите преку регистрација на корисниците ќе бидат исто така додадени во далечинскиот извор.
6 months ago Mirko-Spiroski New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Овозможи создавање корисник (
6 months ago Mirko-Spiroski New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Овозможи модификација на корисничка лозинка (ако е поддржана од овој автентификациски плагин). Со овозможување на оваа опција на корисниците им се овозможува да ја модифицираат својата лозинка во OJS и да ја користат опцијата „загубена лозинка“ за да ја ресетираат загубената лозинка. Овие функции нема да им бидат овозможени на корисниците со оваа корисничка аутентификација, ако оваа опција не е овозможена.
6 months ago Mirko-Spiroski Translation changed Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Сигурен сте дека сакате да ја оневозможите оваа локализација? Ова може да влијае врз било кое хостирано списание кое користи ваква локализација.
6 months ago Mirko-Spiroski Translation changed Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Сигурен сте дека сакате да ја оневозможите оваа локализација? Ова може да вијае врз било кое хостирано списание кое користи ваква локализација.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 795 5140
Translated 100.0% 55 795 5140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 28, 2020, 8 a.m.
Last author Mirko Spiroski

Activity in last 30 days

Activity in last year