View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings49
98.0% Translate
Words884
98.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.8% 96.2% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 92.5% 84.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 94.6% 92.1% 0.8% 9.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.7% 99.7% 0.2% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
api 95.0% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Greek) 2d8c6f1d82
Ustramator authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/vi_VN/admin.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Lựa chọn tờ báo muốn cho phép gửi email hàng loạt. Nếu tính năng này được bật, người quản lý tờ báo (journal manager) sẽ có thể gửi email cho tất cả các người dùng đã đăng ký.<br><br>Sử dụng tính năng này không đúng cách có thể vi phạm quy định anti-spam và có thể dẫn đến việc hệ thống bị coi là spam và bị block. Hãy tham khảo những chuyên gia kỹ thuật trước khi bật tính năng này và thảo luận với người quản lý tờ báo (journal managers) để sử dụng đúng cách.<br><br>Có thể giới hạn tính năng này cho từng tờ báo riêng biệt bằng ở trang settings của <a href="{$hostedContextsUrl}">Hosted Journals</a>.
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Tính năng gửi email hàng loạt đã bị vô hiệu hóa trong tờ báo này. Mở tính năng này ở menu <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Site Settings</a>.
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Người quản lý tờ báo không thể gửi email hàng loạt đến bất kỳ roles nào dưới đây. Thiết đặt này nhằm hạn chế gửi email tùy ý. Ví dụ, để an toàn nên vô hiệu hóa tính năng gửi email hàng loạt đến người đọc, tác giả, hoặc những nhóm người dùng lớn mà không muốn nhận email.<br><br>Tính năng gửi email hàng loạt có thể vô hiệu hóa hoàn toàn trong tờ báo này ở menu <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Site Settings</a>.
2 months ago khoibv Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Ngôn ngữ chính phải là một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ của tạp chí.
2 months ago khoibv New contributor Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
10 months ago None Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Ngôn ngữ chính phải là một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ của tạp chí.
a year ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 49 884 5602
Translated 98.0% 48 872 5528
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 16, 2022, 6:18 a.m.
Last author Bùi Văn Khôi

Activity in last 30 days

Activity in last year