View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words795
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 26.1% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 52.4% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 60.1% 47.3% 0.0% 0.6% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 11.7% 10.7% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.3% 0.6% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Suggest composer install rather than composer update 3dcc950026
admin authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/vi_VN/admin.po
When User Action Detail Object
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Nhắc nhở hết hạn thuê bao
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn một (hoặc một số) người dùng để hợp nhất vào một tài khoản người dùng khác (ví dụ: khi ai đó có hai tài khoản người dùng). (Các) tài khoản được chọn trước sẽ bị xóa và mọi nội dung bài nộp, phân quyền, v.v. sẽ được quy cho tài khoản thứ hai.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn một người dùng có thuộc tính tác giả, biên tập viên, v.v. của người dùng trước đó.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Quá trình nhập thất bại
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Bắt buộc phải có Đường dẫn nhập dữ liệu.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Tạo mã để ánh xạ các URL của OJS 1 thành các URL của OJS 2
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Mã hoá siêu dữ liệu bài viết theo ISO8859-1
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Nhập thuê bao
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Đường dẫn tạp chí hiện tại hoặc đường dẫn để tạo (ví dụ: "ojs").
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Bắt buộc phải có đường dẫn.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 795 5140
Translated 100.0% 55 795 5140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 27, 2020, 6:58 a.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year