View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words795
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/vi_VN/admin.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Nhắc nhở hết hạn đăng ký thuê bao
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn một người dùng (hoặc một số) người dùng để hợp nhất vào một tài khoản người dùng khác (ví dụ: khi ai đó có hai tài khoản người dùng). (Các) tài khoản được chọn trước sẽ bị xóa và mọi nội dung bài nộp, phân quyền, v.v. sẽ được quy cho tài khoản thứ hai.
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn một người dùng có thuộc tính tác giả, biên tập viên, v.v. của người dùng trước đó, v.v.
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Nhập đã không hoàn thành thành côngQuá trình nhập thất bại
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Tạo mã để dẫnánh xạ các URL của OJS 1 thành các URL của OJS 2
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
SMã hoá siêu dữ liệu bài viết mã hóa từtheo ISO8859-1
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Nhập thuê bao đăng ký
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Đường dẫn tạp chí hiện tại hoặc đường dẫn để tạo (ví dụ: "ojs").
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Vietnamese (vi_VN)
Một đường dẫn là bắt buộcBắt buộc phải có đường dẫn.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 795 5140
Translated 100.0% 55 795 5140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 6:12 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year