View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
99.0% Translate
Words757
99.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update 3e0cf50def
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/vi_VN/author.po
When User Action Detail Object
4 days ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Lợi ích&nbsp;cạnh tranh <a target="_new" class="action" href="{$competingInterestGuidelinesUrl}">Chính sách Lợi ích&nbsp;cạnh tranh</a>
3 weeks ago None Resource update Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
3 weeks ago Ustramator Source string changed Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Competing&nbsp; interests <a target="_new" class="action" href="{$competingInterestGuidelinesUrl}">CI&nbsp; Policy</a>
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Bài nộpgửi mới
a month ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Bài gửinộp mới
3 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Để gửi bản thảo của bạn tới {$journalTitle} nhấp vào Hoàn tất bài gửi. Người liên hệ chính của bài gửi sẽ nhận được xác nhận qua email và sẽ có thể xem tiến trình của bài gửi thông qua quy trình biên tập bằng cách đăng nhập vào trang web của tạp chí. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc xuất bản trên {$journalTitle}.
3 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập một chủ đề.
3 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Ngày khi dữ liệu được thu thập hoặc công cụ được tạo.
3 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Tập tin dành cho người phản biện (không có siêu dữ liệu), vì nó sẽ dùng cho bình duyệt kín.
3 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Công cụ nghiên cứu
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5039
Translated 99.0% 102 750 4933
Needs editing 1.0% 1 7 106
Failing check 1.0% 1 7 106

Last activity

Last change July 10, 2020, 6:13 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year