View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words755
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 26.1% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 52.4% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 60.1% 47.3% 0.0% 0.6% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 11.7% 10.7% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 34.5% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.3% 0.6% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Suggest composer install rather than composer update 3dcc950026
admin authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/vi_VN/author.po
When User Action Detail Object
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Để gửi bản thảo của bạn tới {$journalTitle} nhấp vào Hoàn tất bài gửi. Người liên hệ chính của bài gửi sẽ nhận được xác nhận qua email và sẽ có thể xem tiến trình của bài gửi thông qua quy trình biên tập bằng cách đăng nhập vào trang web của tạp chí. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc xuất bản trên {$journalTitle}.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập một chủ đề.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Ngày khi dữ liệu được thu thập hoặc công cụ được tạo.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Tập tin dành cho người phản biện (không có siêu dữ liệu), vì nó sẽ dùng cho bình duyệt kín.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Công cụ nghiên cứu
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Bắt buộc phải có ít nhất một tác giả.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
English=en; Vietnamese=vi. <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php" target="_blank">Mã bổ sung</a>.
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Cung cấp các yêu cầu để lập chỉ mục cho bài gửi; tách biệt các thuật ngữ bởi dấu chấm phẩy (term1; term2; term3).
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Bình luận cho Biên tập viên
2 months ago giaonxb Suggestion added Open Journal Systems/author - Vietnamese (vi_VN)
Tải liên bản đã chỉnh sửa
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 755 5049
Translated 100.0% 103 755 5049
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 27, 2020, 6:54 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year