View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
94.6% Translate
Words4603
92.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 98.0% 98.6% 0.0% 0.0% 6.1% 0.0% Translate
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.8% 96.2% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 92.5% 84.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.7% 99.7% 0.2% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
api 95.0% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (French) 8748a21c9e
pcouchet authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/vi_VN/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Số mới được xuất bản: {$issueIdentification}
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Email này từ Biên tập viên trình bày thông báo cho Biên tập viên chuyên mục thông báo rằng quá trình dàn trang đã được hoàn thành.
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Email này từ Biên tập viên chuyên mục gửi tới Biên tập viên trình bày thông báo cho họ rằng họ đã được giao nhiệm vụ thực hiện chỉnh sửa bố cục của bài gửi. Nó cung cấp thông tin về bài gửi và làm thế nào để truy cập vào nó.
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Yêu cầu bản inBài gửi {$submissionId} đã sẵn sàng xuất bản ở {$contextAcronym}
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Email này từ Biên tập viên hoặc Biên tập viên chuyên mụchông báo cho Ttác giả thông báo cho họ về quyết định "về việc bài gửi của họ đã được chấp nhận cho đăng" cuối cùng liên quan đến bài gửi của họ.
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Quyết định của Ban biên tậpBài gửi của bạn đã được chấp nhận cho {$contextName}
2 months ago khoibv New translation Open Journal Systems/emails - Vietnamese (vi_VN)
Email này được gửi tự động khi hết hạn đánh giá của người phản biện (xem Tùy chọn đánh giá trong Cài đặt > Quy trình làm việc > Phản biện) và quyền truy cập của người phản biện không cầnngười review không hoàn thành việc review trong hạn thời gian. Việc tự đăng nhập bị vô hiệu hóa. Các tác vụ theo lịch trình phải được bật và định cấu hình (xem tệp cấu hình trang)hóa nhắc nhở được bật ở mục thiết đặt Review.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 4603 31296
Translated 94.6% 122 4238 28792
Needs editing 0.8% 1 22 130
Failing check 9.3% 12 844 6269

Last activity

Last change March 16, 2022, 7:04 a.m.
Last author Bùi Văn Khôi

Activity in last 30 days

Activity in last year