View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words232
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/datacite/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/datacite/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/datacite/locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)

If you want to registerNếu bạn muốn đăng ký DOIs withvới DataCite, please contact the Managing
Agent via the
vui lòng liên hệ với Quản lý thông qua <a href="http://datacite.org/contact" target="_blank">Trang chủ DataCite
homepage</a>, who will refer you to your localngười sẽ giới thiệu bạn đến thành viên DataCcite Member. Once you have
established a relationship with the Member organisation, you will be provided
with access to the DataCite service for minting persistent identifiers (DOIs)
and registering associated metadata. If you do not have your own username and
password you'll still be able to export into the DataCite XML format but you
cannot register your DOIs with DataCite from within OJS.
Please note that the password will be saved as plain text, i.e. not encrypted
tại khu vực của bạn> Một khi bạn có
thiết lập mối quan hệ với tổ chức thành viên, bạn sẽ được cung cấp
với quyền truy cập vào dịch vụ DataCite để tạo các số nhận dạng liên tục (DOIs)
và đăng ký siêu dữ liệu liên quan. Nếu bạn không có username và mật khẩu của riêng bạn
bạn vẫn có thể xuất thành định dạng DataCite XML nhưng bạn
không thể đăng ký DOI của bạn với DataCite từ trong OJS.
Xin lưu ý rằng mật khẩu sẽ được lưu dưới dạng văn bản thuần, tức là không được mã hóa
, dueo
to the DataCite registration service requirementscác yêu cầu dịch vụ đăng ký DataCite.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập username(ký hiệu) bạn nhận được từ DataCite. Tên người dùng có thể không chứa dấu hai chấm.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
OJS sẽ tự động gửi DOI vào DataCite. Xin lưu ý rằng việc này có thể mất một khoảng thời gian ngắn sau khi xuất bản để xử lý (ví dụ: tùy thuộc vào cấu hình cronjob của bạn). Bạn có thể kiểm tra tất cả các DOI chưa đăng ký.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Sử dụng tiền tố kiểm tra DataCite để đăng ký DOI. Xin đừng quên loại bỏ tùy chọn này khi xuất bản.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Nhiệm vụ đăng ký tự động DataCite
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Usage:
{$scriptName} {$pluginName} exporxuất [outputFileName] [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} registerđăng ký [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Usage:
{$scriptName} {$pluginName} export [outputFileName] [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} register [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Username (symbolký hiệu)
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Vietnamese (vi_VN)
Username (symbol)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 232 1669
Translated 100.0% 10 232 1669
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 28, 2020, 6:29 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year