View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings25
100.0% Translate
Words319
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/medra/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/medra/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/medra/locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
SCác số xuất như
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
OJS sẽ tự động đăng ký DOIs được gán cho mEDRA. Xin lưu ý rằng việc này có thể mất một khoảng thời gian ngắn sau khi xuất bản để xử lý (ví dụ: tùy thuộc vào cấu hình cronjob của bạn). Bạn có thể kiểm tra tất cả các DOI chưa đăng ký.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
Sử dụng API thử nghiệm mEDRA (môi trường thử nghiệm) để đăng ký DOI. Xin đừng quên loại bỏ tùy chọn này khi xuất bản.
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
NB: DOIs assigned to articles will be exported tođược gán cho các bài viết sẽ được xuất sang mEDRA asnhư <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'works'</a>. DOIs assigned to galleys will be exported as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestations'</a>.
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
NB: DOIs được gán cho các bài viết sẽ được xuất sang mEDRA như <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">assigned to articles will be exported to mEDRA as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'works'</a>. DOIs assigned to galleys will be exported as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestations'</a>.
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
NB: DOIs được gán cho các bài viết sẽ được xuất sang mEDRA như <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank"><a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'works'</a>. DOIs assigned to galleys will be exported as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestations'</a>.
3 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
NB: DOIs assigned to articles will be exported tođược gán cho các bài viết sẽ được xuất sang mEDRA asnhư <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'works'</a>. DOIs assigned to galleys will be exported as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestations'</a>.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
NB: DOIs assigned to articles will be exported to mEDRA as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'works'</a>. DOIs assigned to galleys will be exported as <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestations'</a>.
3 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Vietnamese (vi_VN)
nhiệm vụ đăng ký tự động mEDRA
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 25 319 2350
Translated 100.0% 25 319 2350
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 28, 2020, 6:53 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year