View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings21
100.0% Translate
Words310
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.6% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 5342ce2b9d
mannemark authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/native/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/native/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/native/locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Bài báo "{$articleTitle}" được chứa trong một số xuất bản, nhưng không có ngày xuất bản.
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Phần tử nhận dạng số xuất bản bị thiếu cho bài báo "{$articleTitle}".
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
sốSố xuất bản hiện tại với id {$issueId} phù hợp với nhận dạng số xuất bản đã cho "{$issueIdentification}". Số xuất bản này sẽ không được sửa đổi, nhưng các bài báo sẽcó thể được thêm vào.
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Không có hoặc nhiều hơn một số xuất bản khớp với nhận dạng số xuất bản đã cho "{$issueIdentification}".
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Viết tắt của chuyên mục "{$section1Abbrev}" và viết tắt của chuyên mục "{$section2Abbrev}" của số "{$issueTitle}" phù hợp vớitrong sự khác nhau với các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Tiêu đề của chuyên mục "{$sectionTitle}" trong số "{$issueTitle}" phù hợp với các chuyên mục hiện có, nhưng một tiêu đề khác của chuyên mục này không khớp với tiêu đề khác của các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Tiêu đề của chuyên mục "{$section1Title}" và tiêu đề của chuyên mục "{$section2Title}" trong số "{$issueTitle}" phù hợp với sự khác nhau vớicủa các chuyên mục tạp chí hiện cóhiện có của tạp chí.
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
UsageSử dụng: {$scriptName} {$pluginName} [command] ...
Các lệnh:
nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] articles [articleId1] [articleId2] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] article [articleId]
xuất [xmlFileName] [journal_path] issues [issueId1] [issueId2] ...
xuất [xmlFileName] [journal_path] issue [issueId]

Các tham số bổ sung được yêu cầu để nhập dữ liệu như sau, tùy thuộc
vào nút gốc của tài liệu XML.

Nếu nút gốc là <article> hoặc <articles>, tham số bổ sung được yêu cầu.
Các định dạng sau được chấp nhận:

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name]
issue_id [issueId] section_id [sectionId]

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path] [user_name]
issue_id [issueId] section_name [name]

{$scriptName} {$pluginName} nhập [xmlFileName] [journal_path]
issue_id [issueId] section_abbrev [abbrev]
4 months ago trungtn Suggestion accepted Open Journal Systems/importexport-native - Vietnamese (vi_VN)
Việc nhập thành công. Các mặthạng mục sau đây đã được nhập:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 21 310 2486
Translated 100.0% 21 310 2486
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 6:09 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year