View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings634
100.0% Translate
Words4925
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Committed changes Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
There is a new version of OJS available! You are currently using OJS {$currentVersion}. The most recent version is OJS {$latestVersion}. Please contact your Site AdministratorCó một phiên bản mới của OJS! Bạn hiện đang sử dụng OJS {$currentVersion}. Phiên bản gần đây nhất là OJS {$latestVersion}. Vui lòng liên hệ với Quản trị trang web của bạn ({$siteAdminName}, <a href="mailto:{$siteAdminEmail}">{$siteAdminEmail}</a>) to notify them of this new release. More information can be foundđể thông báo cho họ về bản phát hành mới này. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs_download" target="_new">heretại đây</a>.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
There is a new version of OJS available! You are currently using OJS {$currentVersion}. The most recent version isCó một phiên bản mới của OJS! Bạn hiện đang sử dụng OJS {$currentVersion}. Phiên bản gần đây nhất là OJS {$latestVersion}. Please visitVui lòng truy cập <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs_download" target="_new">this page</a> to download the most recent version and find upgrade instructionsđể tải xuống phiên bản mới nhất và tìm hướng dẫn nâng cấp.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
<p>Upgrade of OJS to version {$version} has completed successfully.</p>
<p>Don't forget to set the "installed" setting in your config.inc.php configuration file back to <em>On</em>.</p>
<p>If you haven't already registered and wish to receive news and updates, <strong>please register at
Nâng cấp OJS lên phiên bản {$version} đã hoàn tất thành công.</p>
<p>Đừng quên đặt cài đặt "installed" trong tệp cấu hình config.inc.php của bạn trở lại <em>On</em>.</p>
<p>Nếu bạn chưa đăng ký và muốn nhận tin tức và cập nhật, <strong>vui lòng đăng ký tại
<a href="http://pkp.sfu.ca/ojs/register" target="_new">http://pkp.sfu.ca/ojs/register</a>.</strong> If you have questions or comments, please visit theNếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng truy cập <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_new">support forum</a>.</p>
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
<p>Installation of OJS has completed successfully.</p>
<p>To begin using the system,
Quá trình cài đặt OJS đã hoàn tất thành công.</p>
<p>Để bắt đầu sử dụng hệ thống, hãy
<a href="{$loginUrl}">loginđăng nhập</a> with the username and password entered on the previous page.</p>
<p>If you wish to be part of the PKP community, you can
với tên người dùng và mật khẩu đã nhập trên trang trước đó.</p>
<p>Nếu bạn muốn trở thành một phần của cộng đồng PKP, bạn có thể
:</p>
<ol>
<li>Read theĐọc <a href="http://pkp.sfu.ca/blog" target="_new">PKP blog</a> and follow thevà theo dõi <a href="http://pkp.sfu.ca/blog/feed" target="_new">RSS feed</a> for news and updatesđể biết tin tức và cập nhật.</li>
<li>Visit theTruy cập <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_new">support forum</a> if you have questions or commentsnếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét.</li>
</ol>
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
Phân công biên tập không được kích hoạt.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
Không bài gửi nào được giao.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
<h4>IMPORTANTQUAN TRỌNG!</h4>
<p>The installer could not automatically overwrite the configuration file. Before attempting to use the system, please open <tt>config.inc.php</tt> in a suitable text editor and replace its contents with the contents of the text field belowrình cài đặt không thể tự động ghi đè tệp cấu hình. Trước khi thử sử dụng hệ thống, vui lòng mở <tt>config.inc.php</tt> trong trình chỉnh sửa văn bản phù hợp và thay thế nội dung của nó bằng nội dung của trường văn bản bên dưới.</p>
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)
<h4>OJS VersionPhiên bản OJS {$version}</h4>

<p>Thank you for downloading theCảm ơn bạn đã tải xuống Public Knowledge Project's <strong>Open Journal Systems</strong>. Before proceeding, please read theTrước khi tiếp tục, vui lòng đọc <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> andvà tập tin <a href="{$baseUrl}/docs/UPGRADE.md">UPGRADE</a> files included with this software. For more information about the Public Knowledge Project and its software projects, please visit thekèm theo phần mềm này. Để biết thêm thông tin về Dự án Tri thức công cộng và các dự án phần mềm của nó, vui lòng truy cập trang web <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">PKP web site</a>. If you have bug reports or technical support inquiries aboutNếu bạn có báo cáo lỗi hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về Open Journal Systems, see thehãy xem <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">support forum</a> or visithoặc truy cập PKP's online <a href="https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target="_blank">bug reporting system</a>. Although the support forum is the preferred method of contact, you can also email the team aMặc dù diễn đàn hỗ trợ là phương thức liên hệ ưa thích, bạn cũng có thể gửi email cho nhóm tạit <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>.</p>
<p>It isĐây là <strong>strongly recommended</strong> that you back up your database, files directory, and OJS installation directory before proceeding.</p>
<p>If you are running in <a href="http://www.php.net/features.safe-mode" target="_blank">PHP Safe Mode</a>, please ensure that the max_execution_time directive in your php.ini configuration file is set to a high limit. If this or any other time limit (e.g. Apache's "Timeout" directive) is reached and the upgrade process is interrupted, manual intervention will be required
khuyên chân thành</strong> bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu, thư mục tệp và thư mục cài đặt OJS trước khi tiếp tục.</p>
<p>Nếu bạn đang chạy ở <a href="http://www.php.net/features.safe-mode" target="_blank">PHP Safe Mode</a>, vui lòng đảm bảo rằng lệnh max_execution_time trong tệp cấu hình php.ini của bạn được đặt ở giới hạn cao. Nếu đạt đến giới hạn thời gian này hoặc bất kỳ giới hạn thời gian nào khác ví dụ: Chỉ thị "Hết giờ" của Apache) và quá trình nâng cấp bị gián đoạn, sẽ cần phải can thiệp thủ công
.</p>
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/locale - Vietnamese (vi_VN)

<h4>Pre-Installation StepsCác bước chuẩn bị cài đặt</h4>


<p>1. The following files and directories (and their contents) must be made writableCác tệp và thư mục sau (và nội dung của chúng) phải được ghi lại:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> is writable (optionalcó thể ghi (tùy chọn): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> is writablecó thể ghi: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> is writablecó thể ghi: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> is writablecó thể ghi: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> is writablecó thể ghi: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> is writablecó thể ghi: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. A directory to store uploaded files must be created and made writable (see "File SettingsMột thư mục để lưu trữ các tệp đã tải lên phải được tạo và ghi lại (xem "Cài đặt tệp" belowên dưới).</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 634 4925 35941
Translated 100.0% 634 4925 35941
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 4:16 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year