View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings571
100.0% Translate
Words4829
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/vi_VN/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Lưu ý: Trình dDuyệt các tập tin là một tính năng nâng cao cho phép các tập tin và thư mục được liên kết với tạp chí được xem và thao tác trực tiếp.
a month ago admin Committed changes Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Blind ReviewPhản biện kín
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Một thời hạn là bắt buộc.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Thời hạn phải là một số giá trị dương.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Đây sẽ là ngôn ngữ mặc định cho trang web tạp chí.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
Tiếng Việt (vi_VN)Chọn cách ngày bản quyền mặc định được chọn cho một bài viết. Mặc định này có thể được ghi đè trên cơ sở từng trường hợp. Nếu bạn "xuất bản ngay khi đó", đừng sử dụng ngày xuất bản của số.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
<strong>Ghi chúLưu ý:</ strong> Email xáccảm ơn khi nhận gửi hiện đang bị vô hiệu hóa. Để sử dụng tính năng này, hãy bật email "Submission Ack" trong Emails.
a month ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/manager - Vietnamese (vi_VN)
HTML có thể được sử dụng trong textarea (đối với kích thước phông chữ, màu sắc, v.v.), với "trả về" được coi là <tt>&lt;bfr&gt;</tt>; Trình chỉnh sửa HTML hoạt động với trình duyệt Firefox.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 571 4829 31761
Translated 100.0% 571 4829 31761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 6:02 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year