View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings65
100.0% Translate
Words584
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/pubIds/urn/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/pubIds/urn/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/pubIds/urn/locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Không gian tênNamespace định danh liên tục thường cần cho đăng ký (ví dụ: tại Deutsche Nationalbibliothek).
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Không gian tên định danh liên tục thường cần cho đăng ký (ví dụ: tại Deutsche Nationalbibliothek).
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
GURL giải quyết URL
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập URL giải trìnhquyết.
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Giải quyết URL
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
(e.g. http://nbn-resolving.de/)
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập URL giải trình.
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Tái chỉ định URN
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/pubIds-urn - Vietnamese (vi_VN)
Nếu bạn thay đổi cấu hình URN, URN đã được chỉ định sẽ không bị ảnh hưởng. Khi cấu hình URN được lưu, sử dụng nút này để xóa tất cả các URN hiện có để các cài đặt mới sẽ có hiệu lực với các đối tượng hiện có.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 65 584 3429
Translated 100.0% 65 584 3429
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 6, 2020, 3:25 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year