View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings107
100.0% Translate
Words927
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 1ff6cfc186
Satuh1 authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/hy_AM/submission.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Ընտրեք նիշքեր, որոնք պետք է ուղարկվեն վերանայման փուլ:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Նամակ ուղարկեք հեղինակներին՝ տեղեկացնելու նրանց, որ այս ներկայացումը կուղարկվի գործընկերների վերանայման: Եթե հնարավոր է, որոշ ցուցումներ տվեք հեղինակներին, թե որքան երկար կարող է տևել գործընկերների վերանայման գործընթացը և երբ նրանք պետք է ակնկալեն նորից լսել խմբագիրներից:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Նամակ ուղարկեք հեղինակներին՝ տեղեկացնելով, որ իրենց ներկայացումը հետ է ուղարկվում վերանայման փուլ: Բացատրեք, թե ինչու է կայացվել այս որոշումը և տեղեկացրեք հեղինակին հետագա վերանայման մասին:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Այս ներկայացումը՝ {$title}, հետ է ուղարկվել վերանայման փուլ:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Ուղարկվել է հետ Վերանայման
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
{$editorName} -ը չեղարկեց այս ներկայացումն ընդունելու որոշումը և այն հետ ուղարկեց վերանայման փուլ:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Չեղարկեք այս ներկայացումն ընդունելու որոշումը և այն հետ ուղարկեք վերանայման փուլ:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Վերադարձ դեպի Նախադիտում
3 weeks ago None New string to translate Open Journal Systems/submission - Armenian (hy_AM)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 107 927 6127
Translated 100.0% 107 927 6127
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2022, 7:16 a.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year