View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings69
100.0% Translate
Words584
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 1.0% 21.4% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/vi_VN/submission.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
The submission type is usually one of 'image', 'text', or other multimedia types including 'softwareLoại gửi thường là một trong 'hình ảnh', 'văn bản' hoặc các loại đa phương tiện khác bao gồm 'phần mềm' orhoặc 'interactive'. Please choose the one most relevant for your submission. Examples may be found attương tác'. Vui lòng chọn một trong những phù hợp nhất cho trình của bạn. Có thể tìm thấy các ví dụ tại <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a>
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Biên tập viên trình bày tải lên các tập tin sẵn sàng xuất bản đã được chuẩn bị để xuất bản ở đây. Sử dụng <em> Phân công người kiểm tra </em> để chỉ định các tác giả và những người khác để đọc lại các bản in, với các tập tin được sửa chữa được tải lên để phê duyệt trước khi xuất bản.
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">Loại bài gửi thường là một trong 'hình ảnh', 'văn bản' hoặc các loại đa phương tiện khác bao gồm 'phần mềmThe submission type is usually one of 'image', 'text', or other multimedia types including 'software' hoặcor 'tương tác'. Vui lòng chọn một trong những phù hợp nhất cho bài gửi của bạn. Ví dụ có thể được tìm thấy tạiinteractive'. Please choose the one most relevant for your submission. Examples may be found at <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a>
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">Loại bài gửi thường là một trong 'hình ảnh', 'văn bản' hoặc các loại đa phương tiện khác bao gồm 'phần mềm' hoặc 'tương tác'. Vui lòng chọn một trong những phù hợp nhất cho bài gửi của bạn. Ví dụ có thể được tìm thấy tại <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a>
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Phê duyệt bản in thử này để đưa vào bản in chính thức.
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Biên tập viên trình bày tải lên các tập tin sẵn sàng xuất bản đã được chuẩn bị để xuất bản ở đây. Sử dụng <em> Phân công người kiểm tra </ em> để chỉ định các tác giả và những người khác để đọc lại các bản in, với các tập tin được sửa chữa được tải lên để phê duyệt trước khi xuất bản.
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Chọn một số để lên lịch xuất bản
2 months ago trungtn New translation Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Giao cho Số
2 months ago trungtn Translation changed Open Journal Systems/submission - Vietnamese (vi_VN)
Tất cả các yêu cầu xuất bản đã được đáp ứng. SốBài này sẽ được xuất bản ngay lập tức vì ngày xuất bản đã được đặt thành {$datePublished}. Bạn có chắc chắn muốn xuất bản số này?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 69 584 3977
Translated 100.0% 69 584 3977
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 6, 2020, 3:30 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year