View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
100.0% Translate
Words399
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.7% 97.7% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
submission 77.2% 74.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Update minified JS 39da987c3
admin authored an hour ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/gd_GB/default.po
When User Action Detail Object
10 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
a year ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Tha sinn a’ brosnachadh leabhar-lannaichean an clò seo a chur am measg iris-leabhraichean dealain na leabhar-lainn aca. A bharrachd air sin, faodaidh leabhar-lannan an siostam foillseachaidh a tha stèidhichte air còd fosgailte aig a’ chlò seo a chur air òstaireachd iad fhèin airson buill nan roinnean aca a tha an sàs deasachadh chlòthan (<a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
a year ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
A bheil ùidh agad ann an com-pàirteachas sa chlò seo? Mholamaid dhut sùil a thoirt air an duilleag <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">Mun chlò seo</a> airson poileasaidh earrannan a’ chlò agus air an <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">stiùireadh do dh’ùghdaran</a>. Feumaidh ùghdaran <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">clàradh</a> aig a’ chlò mus cuir iad tagradh no, ma tha iad clàraichte mu thràth, faodaidh iad <a href="{$indexUrl}/index/login">clàradh a-steach</a> agus tòiseachadh air na còig ceuman a tha ri choileanadh.
a year ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Mholamaid do leughadairean clàradh airson seirbheis brathan foillseachadh a’ chlò seo. Cleachd an ceangal <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">Clàraich</a> aig bàrr duilleag-dhachaigh a’ chlò. Ma nì an leughadair clàradh, gheibh iad clàr-innse gach monograf ùr a’ chlò air a’ phost-d. Ri linn sin, ’s urrainn dhan chlò tagradh gu bheil ìre de thaic no luchd-leughaidh aca. Faic <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement">poileasaidh prìobhaideachd</a> a’ chlò a dhearbhas dha na leughadairean nach cleachd iad an ainmean is seòlaidhean puist-d airson adhbhar sam bith eile.
a year ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
<p>Cha chleachdar na h-ainmean is seòlaidhean puist-d a chuirear a-steach air làrach a’ chlò seo ach airson amasan foillsichte an a’ chlò seo agus cha chuirear ri làimh pàrtaidh sam bith eile iad no airson adhbhar sam bith eile.</p>
a year ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Tha an teacsa seo a’ leantainn nan riaghailtean san <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines" target="_blank">stiùireadh do dh’ùghdaran</a> a thaobh stoidhle is leabhar-eòlais a gheibhear fon earrann “Mun chlò”.
a year ago iGaidhlig Translation uploaded Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Eàrr-ràdh
a year ago iGaidhlig Translation uploaded Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Leabhar-chlàr
a year ago iGaidhlig Translation uploaded Open Monograph Press/default - Gaelic (gd_GB)
Sgrìobhainn leabhair
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 399 2870
Translated 100.0% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2020, 6:13 p.m.
Last author Michael Bauer

Activity in last 30 days

Activity in last year