View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words403
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Galician) 15f1bf82f
reacagal authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/mk_MK/default.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
НР
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Надворешни Рецензенти
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Надворешен Рецензент
a month ago bazejbt Translation changed Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме библиотекарите за истражување да го наведат ова издание меѓу електронските изданија на нивната библиотека. Исто така, овој систем за објавување со отворен извор е погоден за библиотеки да ги зачувуваат на нивните членови на факултет за да ги користат со изданието што го вклучуваат во уредувањето (видете <a href="http://pkp.sfu.ca/omp"> Отвори монографско издание </a>).
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме библиотекарите за истражување да го наведат ова издание меѓу електронските изданија на нивната библиотека. Исто така, овој систем за објавување со отворен извор е погоден за библиотеки да ги зачувуваат на нивните членови на факултет за да ги користат со изданието што го вклучуваат во уредувањето (видете <a href="http://pkp.sfu.ca/omp"> Отвори монографско издание </a>)
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Заинтересирани сте да се пријавите на ова издание? Препорачуваме да ја прегледате <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about"> За страницата „Издание“</a> страницата за политиките на делот за изданието и <a href = "{$ indexUrl} / { $textPath} / about / submissions # authorGuidelines "> Упатства за автори </a> Авторите треба да <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> регистрираат </a> со изданието пред да ги достават, или ако веќе се регистрирани можат едноставно <a href = "{$ indexUrl} / index / login "> најавете се </a> и започнете го процесот со 5 чекори.
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме читателите да се пријават на услугата за известување за објавување за ова издание. Користете ја врската <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> Регистрирај се </a> на горниот дел од почетната страница за изданието. Оваа регистрација ќе резултира со тоа што читателот ќе ја добие Содржината по е-пошта за секоја нова монографија на изданието. Оваа листа исто така му овозможува на изданието да бара одредено ниво на поддршка или читателска публика. Погледнете го изданието <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"> Изјава за приватност </a> што ги уверува читателите дека нивното име и адреса на е-пошта нема да се користат за други цели.
a month ago bazejbt Translation changed Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
<br/>
____________________________________________________________________________ <br/>
<a href="{$ldelim}$contextUrl{$rdelim}"> {$ ldelim} $contextName {$ rdelim} </a>
a month ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
<a href="{$ldelim}$contextUrl{$rdelim}">{$ldelim}$contextName{$rdelim}</a>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 403 3028
Translated 100.0% 42 403 3028
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 4, 2021, 1:32 p.m.
Last author Blagoja Grozdanovski

Activity in last 30 days

Activity in last year