View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
100.0% Translate
Words399
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 96.2% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7400 Upload support for image format webp and svg 034c8095a
Nate Wright authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/mk_MK/default.po
When User Action Detail Object
9 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
10 months ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
НР
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Надворешни Рецензенти
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Надворешен Рецензент
10 months ago bazejbt Translation changed Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме библиотекарите за истражување да го наведат ова издание меѓу електронските изданија на нивната библиотека. Исто така, овој систем за објавување со отворен извор е погоден за библиотеки да ги зачувуваат на нивните членови на факултет за да ги користат со изданието што го вклучуваат во уредувањето (видете <a href="http://pkp.sfu.ca/omp"> Отвори монографско издание </a>).
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме библиотекарите за истражување да го наведат ова издание меѓу електронските изданија на нивната библиотека. Исто така, овој систем за објавување со отворен извор е погоден за библиотеки да ги зачувуваат на нивните членови на факултет за да ги користат со изданието што го вклучуваат во уредувањето (видете <a href="http://pkp.sfu.ca/omp"> Отвори монографско издание </a>)
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Заинтересирани сте да се пријавите на ова издание? Препорачуваме да ја прегледате <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about"> За страницата „Издание“</a> страницата за политиките на делот за изданието и <a href = "{$ indexUrl} / { $textPath} / about / submissions # authorGuidelines "> Упатства за автори </a> Авторите треба да <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> регистрираат </a> со изданието пред да ги достават, или ако веќе се регистрирани можат едноставно <a href = "{$ indexUrl} / index / login "> најавете се </a> и започнете го процесот со 5 чекори.
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ние ги охрабруваме читателите да се пријават на услугата за известување за објавување за ова издание. Користете ја врската <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> Регистрирај се </a> на горниот дел од почетната страница за изданието. Оваа регистрација ќе резултира со тоа што читателот ќе ја добие Содржината по е-пошта за секоја нова монографија на изданието. Оваа листа исто така му овозможува на изданието да бара одредено ниво на поддршка или читателска публика. Погледнете го изданието <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"> Изјава за приватност </a> што ги уверува читателите дека нивното име и адреса на е-пошта нема да се користат за други цели.
10 months ago bazejbt New translation Open Monograph Press/default - Macedonian (mk_MK)
Ова издание обезбедува непосреден отворен пристап до неговата содржина врз принципот дека ставањето истражувања слободно достапни за јавноста поддржува поголема глобална размена на знаење.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 399 2870
Translated 100.0% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 4, 2021, 1:32 p.m.
Last author Blagoja Grozdanovski

Activity in last 30 days

Activity in last year