View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words308
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
admin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
themes-default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
submission 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Merge pull request #865 from NateWr/i6257_upload_policies d45d21f58
Nate Wright authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/users/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/users/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/users/locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
3 months ago trungtn New translation Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng tải lên một tệp trong "Nhập" để tiếp tục.
3 months ago trungtn New translation Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
Các kết quả
3 months ago trungtn New translation Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
Việc nhập thành công. Người dùng có tên người dùng và địa chỉ email chưa được sử dụng đã được nhập cùng với các nhóm người dùng đi kèm.
3 months ago trungtn New translation Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
Không thể sử dụng mật khẩu được băm với {$importHash}; OMP được định cấu hình để sử dụng {$ompHash}. Nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ cần đặt lại mật khẩu của người dùng đã nhập.
3 months ago trungtn New contributor Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago admin New string to translate Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago admin Resource update Open Monograph Press/importexport-users - Vietnamese (vi_VN)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 308 2130
Translated 100.0% 22 308 2130
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 68.2% 15 242 1715

Last activity

Last change July 5, 2020, 8:39 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year