View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings6
100.0% Translate
Words216
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Locale keys 96.1% 99.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6091 Use namespaces fffb196
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/vi_VN/emails.po
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago giaonxb Translation changed ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Đệ trìnhGửi ORCID
8 months ago giaonxb New contributor ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
11 months ago admin Resource update ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
11 months ago admin Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
11 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Mẫu email này được sử dụng để yêu cầu quyền truy cập bản ghi ORCID từ các tác giả.
11 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Kính gửi {$authorName},<br>
<br>
Bạn đã được liệt kê như là một tác giả của bản thảo "{$submissionTitle}" to {$contextName}.
<br>
<br>
Vui lòng cho phép chúng tôi thêm id ORCID của bạn vào bài đăng này và cũng để thêm bài đăng vào hồ sơ ORCID của bạn trên xuất bản.<br>
Truy cập liên kết đến trang web ORCID chính thức, đăng nhập với hồ sơ của bạn và cho phép truy cập bằng cách làm theo các hướng dẫn.<br>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Đăng ký hoặc kết nối ORCID iD của bạn</a><br/>
<br>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Tìm hiểu thêm về ORCID tại {$contextName}</a><br/>
<br>
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi.<br>
<br>
{$principalContactSignature}<br>
11 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Yêu cầu truy cập bản ghi ORCID
11 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Mẫu email này được sử dụng để thu thập id ORCID từ các tác giả.
11 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Vietnamese (vi_VN)
Kính gửi {$authorName},<br/>
<br/>
Bạn đã được liệt kê như là một tác giả trên một bản thảo để {$contextName}.<br/>
Để xác nhận quyền tác giả của bạn, vui lòng thêm id ORCID của bạn vào bài đăng này bằng cách truy cập liên kết được cung cấp bên dưới.<br/>
<br/>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Register or connect your ORCID iD</a><br/>
<br/>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Thông tin thêm về ORCID tại {$contextName}</a><br/>
<br/>
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi.<br/>
<br/>
{$principalContactSignature}<br/>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 216 1737
Translated 100.0% 6 216 1737
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 14, 2020, 12:44 a.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year