View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings48
100.0% Translate
Words528
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch master
Last remote commit Update to version 1.1.2.4 77441e9
admin authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago admin Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Để xác nhận rằng bạn đã sử dụng iD của mình và nó đã được xác thực, chúng tôi hiển thị biểu tượng ORCID iD <img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16(1).gif" alt="iD icon" width="16" height="16" border="0"> cùng với tên của bạn trên trang bài viết của bạn và trên hồ sơ người dùng công khai của bạn.<br>
Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2013/02/22/how-should-orcid-id-be-displayed">Làm thế nào một ORCID iD sẽ được hiển thị.</a>
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Các ORCID iD được hiển thị ở đâu?
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Tạp chí này đang thu thập ORCID iD của bạn để chúng tôi có thể [thêm mục đích và phân biệt giữa API thành viên và API công khai].
Khi bạn nhấp vào nút “Authorize” trong ORCID popup, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ iD của bạn sử dụng một quá trình chứng thực: hoặc bằng cách <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">đăng ký ORCID iD</a> hoặc, nếu bạn đã có một, <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">để đăng nhập vào tài khoản ORCID của bạn</a>, sau đó cấp cho chúng tôi quyền để nhận ORCID iD của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng bạn được xác định chính xác và kết nối an toàn ORCID iD của bạn.<br>
Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing">Điều gì đặc biệt về việc đăng nhập.</a>
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Làm thế nào và tại sao chúng tôi thu thập ORCID iDs?
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
ORCID là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập cung cấp số nhận dạng liên tục - ORCID iD - giúp phân biệt bạn với các nhà nghiên cứu khác và cơ chế liên kết các kết quả và hoạt động nghiên cứu của bạn với iD. ORCID được tích hợp vào nhiều hệ thống được sử dụng bởi các nhà xuất bản, nhà tài trợ, tổ chức và các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu khác. Tìm hiểu thêm tại <a href="https://orcid.org">orcid.org</a>.
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
ORCID là gì?
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Cho phép và kết nối ORCID iD của bạn
2 months ago trungtn New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Tạo hoặc kết nối ORCID iD của bạn
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 528 3579
Translated 100.0% 48 528 3579
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 27, 2020, 3:54 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year