View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings51
96.1% Translate
Words746
99.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/orcidProfile
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6092 Update constant usage c94a662
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/orcid-profile-plugin/orcid-profile-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
a month ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago giaonxb Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Tạp chí này đang thu thập iD ORCID iD của bạn để chúng tôi có thể [thêm mục đích và phân biệt giữa APIvà cộng đồng rộng lớn hơn có thể tin tưởng rằng bạn được xác định chính xác và được kết nối với (các) ấn phẩm của bạn. Điều này sẽ đảm bảo kết nối của bạn với thoành viên và API công khai] bộ công việc của bạn luôn ở bên bạn trong suốt sự nghiệp của bạn.<br>

Khi bạn nhấp vào nút “Authorize” trong ORCID popup, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ iD của bạn sử dụng một quá trình chứng thực: hoặc bằng cách <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">đăng ký ORCID iD</a> hoặc, nếu bạn đã có một, <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">để đăng nhập vào tài khoản ORCID của bạn</a>, sau đó cấp cho chúng tôi quyền để nhận ORCID iD của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng bạn được xác định chính xác và kết nối an toàn ORCID iD của bạn.<br>

Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing">Điều gì đặc biệt về việc đăng nhập.</a>
8 months ago giaonxb Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Tạp chí này đang thu thập ORCID iD của bạn để chúng tôi có thể [thêm mục đích và phân biệt giữa API thành viên và API công khai].<br>

Khi bạn nhấp vào nút “Authorize” trong ORCID popup, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ iD của bạn sử dụng một quá trình chứng thực: hoặc bằng cách <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">đăng ký ORCID iD</a> hoặc, nếu bạn đã có một, <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">để đăng nhập vào tài khoản ORCID của bạn</a>, sau đó cấp cho chúng tôi quyền để nhận ORCID iD của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng bạn được xác định chính xác và kết nối an toàn ORCID iD của bạn.<br>

Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing">Điều gì đặc biệt về việc đăng nhập.</a>
8 months ago giaonxb New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Tạp chí này đang thu thập iD ORCID của bạn để chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn có thể tin tưởng rằng bạn được xác định chính xác và được kết nối với (các) ấn phẩm của bạn. Điều này sẽ đảm bảo kết nối của bạn với toàn bộ công việc luôn ở bên bạn trong suốt sự nghiệp của bạn. <br>
Khi bạn nhấp vào nút “Ủy quyền” trong cửa sổ bật lên ORCID, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ iD của mình bằng quy trình đã xác thực — bằng cách đăng ký iD ORCID hoặc, nếu bạn đã có, bằng cách đăng nhập vào tài khoản ORCID của bạn, sau đó cấp cho phép chúng tôi lấy ORCID iD của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo bạn được xác định chính xác và kết nối an toàn với iD ORCID của bạn. <br>
Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signs"> Đăng nhập có gì đặc biệt. </a> <br>
Tạp chí này sẽ thu thập và hiển thị iD của các tác giả và đồng tác giả đã được xác thực trên trang tiểu sử và bài báo của OJS. Ngoài ra, siêu dữ liệu bài viết sẽ tự động được đưa vào bản ghi ORCID của bạn, cho phép chúng tôi giúp bạn cập nhật hồ sơ của mình với thông tin đáng tin cậy. Tìm hiểu thêm trong <a href="https://orcid.org/blog/2017/08/10/six-ways-make-your-orcid-id-work-you"> Sáu cách làm cho ORCID iD của bạn hoạt động bạn! </a>
8 months ago giaonxb New contributor ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago None New string to translate ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
11 months ago admin Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Vietnamese (vi_VN)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 746 4929
Translated 96.1% 49 740 4891
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 16, 2020, 7:08 p.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year