View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings151
100.0% Translate
Words937
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7927 Change locale key for Unknown UserGroup (#7928) 3b19f2d9d6
Dimitris Efstathiou authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/hy_AM/admin.po
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
6 days ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Հեռացրեք չվավերացված ժամկետանց օգտվողներին
10 days ago None New string to translate PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
10 days ago None Resource update PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
a month ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Դիտեք աշխատանքները
a month ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Դիտեք համակարգում հերթագրված բոլոր աշխատանքները և հետևեք ձախողված փորձերին:
a month ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Դիտեք համակարգի տեղեկատվությունը
a month ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Դիտեք հավելվածի և սպասարկող կայանի տարբերակի և կազմաձևման կարգավորումների մասին տեղեկատվությունը:
a month ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/admin - Armenian (hy_AM)
Ջնջել առաջադրանքների գրանցամատյանները
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 151 937 6131
Translated 100.0% 151 937 6131
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 10, 2022, 9:46 a.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year