View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings77
100.0% Translate
Words895
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Fix typo in feature request issue template 1f64bda06d
Nate Wright authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/api.po
Monolingual base language filelocale/en_US/api.po
Translation file locale/hy_AM/api.po
When User Action Detail Object
11 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
12 days ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Դուք չեք կարող խմբագրել նյութի DOI-ն, որն այս համատեքստում չէ:
12 days ago None New string to translate PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
12 days ago None Resource update PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
3 weeks ago None Committed changes PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Կաղապարի ստեղների մուտքագրումը պետք է լինի զանգված կամ դատարկ տող
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Կաղապարը չի կարող վերագրվել այս էլ. փոստին, քանի որ ձևանմուշը չի գտնվել:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Ձեր խնդրած էլ. փոստը չի գտնվել:
3 weeks ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Էլ. փոստի ձևանմուշի ստեղները նշված չեն:
4 weeks ago None New string to translate PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 77 895 5130
Translated 100.0% 77 895 5130
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 23, 2022, 5:05 p.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year