View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings38
97.4% Translate
Words428
97.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
reader 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
editor 86.1% 76.4% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% Translate
default 90.5% 91.5% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
common 40.1% 22.9% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
admin 99.0% 89.9% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translation updates 118b040b2
admin authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/api.po
Monolingual base language filelocale/en_US/api.po
Translation file locale/hy_AM/api.po
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
{$vocab} բառապաշարը չի երաշխավորվում:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
{$locale} լեզուն չի երաշխավորվում:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Ակտիվ թեման՝ {$themePluginPath}, ապաակտիվացված չէ և չի կարող տեղադրվել:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Ֆայլը չի կարող ներբեռնվել սերվերի կարգավորման սխալի պատճառով: Խնդրում ենք, կապ հաստատեք կայքի ադմինիստրատորի հետ:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
{$maxSize}ից ավելի մեծ ֆայլեր չեն կարող ներբեռնվել:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Մեկ կամ մեկից ավել ֆայլ կարող է ներբեռնվել:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Ներբեռնման համար անհրաժեշտ ֆայլ չի գտնվել:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Չսպասված սխալ է տեղի ունեցել: Խնդրում ենք, թարմացրեք էջ և կրկին փորձեք:
a week ago anauvpn New translation PKP Web Application Library/api - Armenian (hy_AM)
Հարցման ծավալը, համարը կամ տարին վավեր չէ:
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 428 2529
Translated 97.4% 37 418 2468
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 5.3% 2 15 96

Last activity

Last change Sept. 15, 2020, 9:03 a.m.
Last author anau vpn

Activity in last 30 days

Activity in last year