View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings644
100.0% Translate
Words2672
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 13.0% 1.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 9.3% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #7123 from NateWr/i7017_format 9b99b76a9
Nate Wright authored 16 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/common.po
Monolingual base language filelocale/en_US/common.po
Translation file locale/hy_AM/common.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
Այս երկիրը վավեր չէ։
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
Assign a copyeditor using the Assign link in the Participants list.Նշանակել խմբագիր՝ կիրառելով «Նշանակել» ֆունկցիան Մասնակիցների ցուցակից։
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
<p>To ensure the integrity of anonymous peer-review, every effort should be made to prevent the identities of the authors and reviewers from being known to each other. This involves the authors, editors, and reviewers (who upload documents as part of their review) checking to see if the following steps have been taken with regard to the text and the file properties:</p>
<ul><li>The authors of the document have deleted their names from the text, with "Author" and year used in the references and footnotes, instead of the authors' name, article title, etc.</li>
<li>The authors of the document have removed personal information from the file properties by taking the following steps:
Փաստաթղթի հեղինակները հեռացրել են իրենց անունները այս տեքստից «Հեղինակ» և հղումների և ծանոթագրություններ օգտագործված տարվա միջոցով, հեղինակների անվանումների, հոդվածի անվանմա և այլնի փոխարեն․ </li>
<li>Փաստաթղթի հեղինակաները հեռացրել են անձնական տեղեկատվությունը ֆայլի հատկություններից՝ կատարելով հետևյալ քայլերը․

<ul><li>Microsoft Word Windows-ի համար:
<ul><li>Անցնել ֆայլերին</li>
<li>Ընտրել տեղեկատվություն</li>
<li>Սեղմեք Ստուգել խնդիրների համար Click on Check for Issues</li>
<li>Սեղմեք Click on Inspect Document</li>
<li> In the Document Inspector dialog box, select the check boxes to choose the type of hidden content that you want inspected.</li>
<li>Սեղմեք «Հեռացնել բոլոր ֆայլերը»</li>
<li>Սեղմեք Փակել</li>
<li>Պահպանել փաստաթուղթը</li></ul>
<li>Microsoft Word for MacOS:
<ul><li>Անցնել գործիքներին</li>
<li>Սեղմեք «Պաշտպանել փաստաթուղթը»</li>
<li>Ընտրեք «Պահպանելու համար ջնջել այս ֆայլի անհատական տեղեկատվությունը» </li>
<li>Սեղմեք OK և պահպանել ֆայլերը</li></ul></li>
<li>PDF:
<ul><li>Անցնել ֆայլին</li>
<li>Ընտրել հատկությունները</li>
<li>Հեղինակի դաշտից ջնջել բոլոր անունները</li>
<li>Սեղմեք OK</li>
<li>Պահպանել փաստաթուղթը</li></ul></li></ul>
a month ago None New string to translate PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
a month ago None Resource update PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
Trying to run a transformation that is not supported in your installation environment.
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
Այս փայլը բազմալեզու է։ Առանձին նշանակությունները պետք է տրամադրվեն յուրաքանչյուր աջակցվող լեզվի համար։
a month ago admin1 New translation PKP Web Application Library/common - Armenian (hy_AM)
Սպասվող խմբագրում
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 644 2672 17208
Translated 100.0% 644 2672 17208
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 8.7% 56 327 2646

Last activity

Last change May 7, 2021, 10:07 a.m.
Last author Liana Arustamyan

Activity in last 30 days

Activity in last year