View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings153
100.0% Translate
Words924
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 9.3% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 13.0% 1.0% 0.0% Translate
common 99.5% 99.4% 0.0% 8.7% 0.2% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7400 Upload support for image format webp and svg 29118cac0
Nate Wright authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/hy_AM/editor.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
6 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Գրախոսողի հետաքրքրություններ
6 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Մերժել այս սրբագրումը, որպեսզի ցույց տաք, որ սրբագրումը դեռ ավարտված չէ, և ֆայլը պատրաստ չէ հրապարակման։
6 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Հաստատել այս խմբագրին, որպեսզի ցույց տաք, որ խմագրումը ավարտված է և ֆայլը պատրաստ է հրապարակման։
6 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
<em>Use <em>+Add Reviewer</em> to invite readers to review the submission files. The notebook icon indicates that a review has been submitted, which is then checked <em>Acknowledged</em> after it has been consulted. When reviews are overdue, a red envelope icon appears for reminding reviewers.
7 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
7 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Գրախոսող չի գտնվել
7 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Կենսագրություն
7 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Հանել արգելքը
7 months ago admin1 New translation PKP Web Application Library/editor - Armenian (hy_AM)
Այս գրախոսողը արգելափակված է, քանի որ նրան նշանակված է դեր, որը նրան թույլ է տալիս տեսնել հոդվածագրին։ Այս դեպքում անանուն գրախոսում երաշխավորել հնարավոր չէ։
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 153 924 5699
Translated 100.0% 153 924 5699
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 9.2% 14 160 971

Last activity

Last change May 3, 2021, 7:15 a.m.
Last author Liana Arustamyan

Activity in last 30 days

Activity in last year