View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words42
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) b402670786
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemaskplugins/generic/acron/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/generic/acron/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/generic/acron/locale/hy_AM/locale.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Պլանավորված առաջադրանքները վերաբեռնվեցին:
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Վերբեռնել պլանավորված առաջադրանքները
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Cron ներդիրը հաջողությամբ վերաբեռնվեց:
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Acron փլագինը ապաակտիվացվել է։
4 months ago Hharutyunyan Translation changed PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Acron փլագինը ակտիվացվել է։
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Acron փլագինը ակտիվացվել է
4 months ago Hharutyunyan Translation changed PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Այս փլագինը փորձում է նվազեցնել հավելվածի կախվածությունը պարբերական պլանավորման գործիքներից, ինչպիսին է «cron»:
4 months ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Այս փլագինը փորձում է նվազեցնել հավելվածի կախվածությունը պարբերական պլանավորման գործիքներից, ինչպիսին է «cron»:
4 months ago Hharutyunyan Translation changed PKP Web Application Library/generic-acron - Armenian (hy_AM)
Acron PluginՆերմուծում
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 42 273
Translated 100.0% 7 42 273
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 12, 2022, 2:39 p.m.
Last author Hovhannes Harutyunyan

Activity in last 30 days

Activity in last year