View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words537
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) b402670786
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/hy_AM/installer.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Ձեր կայանի PHP տարբերակը չի աջակցվում այս ծրագրաշարի կողմից: Կրկնակի ստուգեք տեղադրման պահանջները docs/README -ում:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
PKP-ին տրամադրեք կայքի եզակի ID և OAI շտեմարանի URL-ը՝ միայն վիճակագրության և անվտանգության նախազգուշացման նպատակով:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Փարոս
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
<p>Ձեր PHP-ի տեղադրումը չունի միացված XSL մոդուլ: Կամ միացրեք այն, կամ կազմաձևեք xslt_command պարամետրը ձեր config.inc.php նիշքում:</p>
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)

<p>1. Հետևյալ նիշքերը և գրացուցակները (և դրանց պարունակությունը) պետք է լինեն գրելու համար.</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> գրվող է (կամընտրական): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> գրվող է: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> գրվող է: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> գրվող է: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> գրվող է: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> գրվող է: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Վերբեռնված նիշքերը պահելու համար գրացուցակ պետք է ստեղծվի և դառնա գրվող (տե՛ս «Նիշքի կարգավորումները» ստորև):</p>
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Նախնական տեղադրման քայլեր
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Թողարկման նշումներ
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Հանրային նիշքերի գրացուցակը գոյություն չունի կամ գրառելի չէ:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/installer - Armenian (hy_AM)
Պահոցի նույնացուցիչ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 537 4002
Translated 100.0% 56 537 4002
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2022, 12:04 p.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year