View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words547
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6301 Fix slow search performance (stable-3_2_1) 9a904f336
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/vi_VN/installer.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Phiên bản PHP của máy chủ của bạn không được phần mềm này hỗ trợ. Kiểm tra kỹ các yêu cầu cài đặt trong docs/README.
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Cung cấp ID trang web duy nhất và URL cơ sở OAI cho PKP chỉ cho mục đích thống kê và cảnh báo bảo mật.
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Beacon (dẫn đường)
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
<p> Cài đặt PHP của bạn chưa bật mô-đun XSL. Bật nó lên hoặc định cấu hình tham số xslt_command trong tệp config.inc.php của bạn. </p>
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)

<p> 1. Các tệp và thư mục sau (và nội dung của chúng) phải có thể ghi được: </p>
<ul>
<li> <tt> config.inc.php </tt> có thể ghi (tùy chọn): {$ writeable_config} </li>
<li> <tt> public / </tt> có thể ghi: {$ writeable_public} </li>
<li> <tt> cache / </tt> có thể ghi: {$ writeable_cache} </li>
<li> <tt> cache / t_cache / </tt> có thể ghi: {$ writeable_templates_cache} </li>
<li> <tt> cache / t_compile / </tt> có thể ghi: {$ writeable_templates_compile} </li>
<li> <tt> cache / _db </tt> có thể ghi được: {$ writeable_db_cache} </li>
</ul>

<p> 2. Thư mục để lưu trữ các tệp đã tải lên phải được tạo và có thể ghi được (xem "Cài đặt tệp" bên dưới). </p>
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Các bước cài đặt trước
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Ghi chú phát hành
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Thư mục tệp công khai không tồn tại hoặc không thể ghi.
2 months ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Định danh kho lưu trữ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 547 4056
Translated 100.0% 56 547 4056
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 26, 2020, 6:34 a.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year