View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
98.2% Translate
Words510
97.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 55.2% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 97.7% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 95.7% 94.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 98.6% 97.5% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
editor 96.7% 94.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 94.1% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 97.0% 94.0% 0.8% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 95.0% 97.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 87.9% 86.7% 0.8% 1.1% 0.1% 0.0% Translate
common 94.3% 83.8% 0.6% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Icelandic) 67786e74c
kolla@probus.is authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/vi_VN/installer.po
When User Action Detail Object
9 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
9 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago None New string to translate PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Phiên bản PHP của máy chủ của bạn không được phần mềm này hỗ trợ. Kiểm tra kỹ các yêu cầu cài đặt trong docs/README.
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Cung cấp ID trang web duy nhất và URL cơ sở OAI cho PKP chỉ cho mục đích thống kê và cảnh báo bảo mật.
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
Beacon (dẫn đường)
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)
<p> Cài đặt PHP của bạn chưa bật mô-đun XSL. Bật nó lên hoặc định cấu hình tham số xslt_command trong tệp config.inc.php của bạn. </p>
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/installer - Vietnamese (vi_VN)

<p> 1. Các tệp và thư mục sau (và nội dung của chúng) phải có thể ghi được: </p>
<ul>
<li> <tt> config.inc.php </tt> có thể ghi (tùy chọn): {$ writeable_config} </li>
<li> <tt> public / </tt> có thể ghi: {$ writeable_public} </li>
<li> <tt> cache / </tt> có thể ghi: {$ writeable_cache} </li>
<li> <tt> cache / t_cache / </tt> có thể ghi: {$ writeable_templates_cache} </li>
<li> <tt> cache / t_compile / </tt> có thể ghi: {$ writeable_templates_compile} </li>
<li> <tt> cache / _db </tt> có thể ghi được: {$ writeable_db_cache} </li>
</ul>

<p> 2. Thư mục để lưu trữ các tệp đã tải lên phải được tạo và có thể ghi được (xem "Cài đặt tệp" bên dưới). </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 510 3834
Translated 98.2% 54 496 3727
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 26, 2020, 6:34 a.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year