View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings852
100.0% Translate
Words6544
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 586d031b61
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/hy_AM/manager.po
When User Action Detail Object
11 hours ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Պատվերով կաղապար (խորհուրդ չի տրվում)
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Օգտագործեք լռելյայն կաղապարը:Լռելյայն
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
DOI վերջածանցը կարող է ունենալ ցանկացած ձև, բայց պետք է լինի եզակի բոլոր հրատարակչական օբյեկտների մեջ, որոնց հատկացված է նույն DOI նախածանցը։Ընտրեք այն ձևաչափը, որը կօգտագործվի, երբ հավելվածը ստեղծում է DOI:
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Պատվերով DOI վերջածանցի նմուշ
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
DOI վերջածանց
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
DOI վերջածանցձևաչափ
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Պահանջվում է DOI նախածանց
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Հրապարակման գործընթացի ո՞ր կետում պետք է ստեղծվեն DOI-ներըԵ՞րբ պետք է ներկայացմանը նշանակվի DOI:
yesterday tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/manager - Armenian (hy_AM)
Ինքնաշխատ DOI ստեղծնշանակում
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 852 6544 40844
Translated 100.0% 852 6544 40844
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 19, 2022, 8:08 a.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year