View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
100.0% Translate
Words4868
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 59.0% 50.3% 4.3% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Urdu (Pakistan)) eec1f6489
Omer authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/mk_MK/manager.po
When User Action Detail Object
yesterday Mirko-Spiroski Committed changes PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
yesterday Mirko-Spiroski Committed changes PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
yesterday Mirko-Spiroski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Се зема бројот на денови за најголемиот број поднесоци за да се добие првата одлуак на уредникот, како што е одбивање или праќање за рецензија. <br><br> Овие податоци укажуваат дека 80% од поднесоците достигнуваат одлука во дадениот број денови.<br><br> Оваа статистика се обидува да опише кога најголемиот број автори кога може да очекуваат одлука за нивните поднесоци.
yesterday Mirko-Spiroski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Процентот на избраните граници на дата се пресметуваат од поднесувањето кое било поднесено за време на овие граници од датата и примиле конечна одлука.<br><br> На пример, да земеме случај каде биле направени десет поднесоци во таа временска граница. Четири биле прифатени, четири виле одбиени, а два сеуште чекаат конечна одлука.<br><br> Процентот на рифаќање ќе биде 50% (4 од 8 поднесоци) бидејќи двата поднесоци за кои нема конечна одлука не се бројат.
yesterday jonovski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Days to RejectДенови до отфрлање
yesterday jonovski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Days to AcceptДенови до прифаќање
yesterday jonovski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
TrendsТрендови
yesterday jonovski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Форматот на датумот не е валиден. Внесете го секој датум во формат YYYY-MM-DD.
yesterday jonovski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Внесете го секој датум како YYYY-MM-DD. На пример, доколку ви е потребен датумот за 15 Јануари, 2019, внесете 2019-01-15.
yesterday Mirko-Spiroski New translation PKP Web Application Library/manager - Macedonian (mk_MK)
Year to dateГодина до дата
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 100.0% 665 4868 30292
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 2 26

Last activity

Last change Jan. 22, 2021, 5:16 p.m.
Last author Mirko Spiroski

Activity in last 30 days

Activity in last year