View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words283
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6301 Fix slow search performance (stable-3_2_1) 9a904f336
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/vi_VN/reviewer.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago trungtn Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Người dùng hiện tại không được chỉ định làm người đánh giáphản biện cho tài liệu được yêu cầu.
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Người dùng hiện tại không được chỉ định làm người đánh giá cho tài liệu được yêu cầu.
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Chỉ cho biên tập viên
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Cho tác giả và biên tập viên
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Biên tập viên yêu cầu bạn chấp nhận hoặc từ chối lời mời đánh giá trước Ngày đến hạn phản hồi và hoàn thành việc đánh giá trước Ngày đến hạn đánh giá.
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Về thời hạn phản biện
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Cảm ơn bạn đã hoàn thành việc xem xét bài gửi này. Đánh giá của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn đối với chất lượng của công bố mà chúng tôi xuất bản; biên tập viên có thể liên hệ lại với bạn để biết thêm thông tin nếu cần.
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Bạn có chắc chắn muốn gửi đánh giá này không?
2 months ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Đánh giá đã được gửi
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 283 1681
Translated 100.0% 32 283 1681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 5:14 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year