View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings34
94.1% Translate
Words299
94.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 55.2% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 97.7% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 99.3% 99.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
editor 96.7% 94.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 97.3% 94.4% 0.6% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 88.0% 86.8% 0.8% 1.1% 0.1% 0.0% Translate
common 94.3% 83.8% 0.6% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Slovenian) d48c7b506
primozs authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/vi_VN/reviewer.po
When User Action Detail Object
8 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
8 months ago None Resource update PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
a year ago trungtn Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Người dùng hiện tại không được chỉ định làm người đánh giáphản biện cho tài liệu được yêu cầu.
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Người dùng hiện tại không được chỉ định làm người đánh giá cho tài liệu được yêu cầu.
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Chỉ cho biên tập viên
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Cho tác giả và biên tập viên
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Biên tập viên yêu cầu bạn chấp nhận hoặc từ chối lời mời đánh giá trước Ngày đến hạn phản hồi và hoàn thành việc đánh giá trước Ngày đến hạn đánh giá.
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Về thời hạn phản biện
a year ago trungtn New translation PKP Web Application Library/reviewer - Vietnamese (vi_VN)
Cảm ơn bạn đã hoàn thành việc xem xét bài gửi này. Đánh giá của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bạn đối với chất lượng của công bố mà chúng tôi xuất bản; biên tập viên có thể liên hệ lại với bạn để biết thêm thông tin nếu cần.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 34 299 1771
Translated 94.1% 32 283 1681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 5:14 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year