View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings659
100.0% Translate
Words3505
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6301 Fix slow search performance (stable-3_2_1) 9a904f336
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/vi_VN/submission.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
"{$name}" ({$username}) đã hoàn thành kiểm tra và tải tập tinlên tệp "{$file}." lên.
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
Cung cấp danh sách tài liệu tham khảo được định dạng cho các công trình được trích dẫn trong bài nộpgửi này. Vui lòng phân tách các tham chiếu riêng lẻ bằng một dòng trống.
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
"{$name}" ({$username}) đã hoàn thành kiểm tra và tải filetập tin "{$file}" lên.
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
nhóm tác giả {$author}.
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> <img alt = "Giấy phép Creative Commons" src = "// i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png"/> </a> <p> Tác phẩm này được cấp phép theo <a rel =" license " href =" https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 </a>. </p>
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"> <img alt = "Giấy phép Creative Commons" src = "//i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png"/> </a> <p> Tác phẩm này được cấp phép theo <a rel =" license " href =" https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ "> Giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License </a>. </p>
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/"> <img alt = "Giấy phép Creative Commons" src = "// i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/88x31.png"/> </a> <p> Tác phẩm này được cấp phép theo <a rel =" license " href =" https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/"> Giấy phép chưa được báo cáo Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 </a>. </p>
2 months ago giaonxb Translation changed PKP Web Application Library/submission - Vietnamese (vi_VN)
<a rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> <img alt = "Giấy phép Creative Commons" src = "// i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png"/> </a> <p> Tác phẩm này được cấp phép theo <a rel =" license "href =" https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa /4.0/"> Giấy phép quốc tế Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 </a>. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 659 3505 25612
Translated 100.0% 659 3505 25612
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.5% 3 6 77

Last activity

Last change Aug. 22, 2020, 6:23 p.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year