View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings142
100.0% Translate
Words929
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 67c9a61f6f
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/user.po
Monolingual base language filelocale/en_US/user.po
Translation file locale/hy_AM/user.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
2 months ago tigran@flib.sci.am Translation changed PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Պահանջվում է օգտանուն։
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Ձեր տվյալները պահվում են համաձայն մեր <a href="{$privacyUrl}" target="_blank">գաղտնիության հայտարարության</a>:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Նախքան API բանալի ստեղծելը, ձեր կայքի ադմինիստրատորը պետք է գաղտնիք սահմանի կազմաձևման նիշքում ("api_key_secret"):
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Նոր API բանալի ստեղծելը այս օգտատիրոջ համար գոյություն ունեցող ցանկացած բանալի անվավեր կդարձնի:
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Ստեղծեք նոր API բանալի
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Այս հաշիվ մուտք գործելու համար միացրեք արտաքին հավելվածները API բանալիով
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
API բանալի
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Հանրային
2 months ago tigran@flib.sci.am New translation PKP Web Application Library/user - Armenian (hy_AM)
Կոնտակտ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 142 929 5760
Translated 100.0% 142 929 5760
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2022, 11:26 a.m.
Last author Tigran Zargaryan

Activity in last 30 days

Activity in last year