View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings143
99.3% Translate
Words931
99.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 55.2% 54.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 97.7% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 96.7% 94.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 94.1% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 97.5% 94.4% 0.6% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 89.2% 88.4% 0.8% 1.1% 0.1% 0.0% Translate
common 94.3% 83.8% 0.6% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Bulgarian) 57840ee14
kamburov authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/user.po
Monolingual base language filelocale/en_US/user.po
Translation file locale/vi_VN/user.po
When User Action Detail Object
10 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
10 months ago None Resource update PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
a year ago None Committed changes PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Dữ liệu của bạn được lưu trữ theo <a href="{$privacyUrl}" target="_blank"> tuyên bố về quyền riêng tư </a> của chúng tôi.
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Trước khi tạo khóa API, quản trị viên trang web của bạn phải đặt bí mật trong tệp cấu hình ("api_key_secret").
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Việc tạo khóa API mới sẽ làm mất hiệu lực của mọi khóa hiện có cho người dùng này.
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Tạo khóa API mới
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Bật các ứng dụng bên ngoài bằng khóa API để truy cập tài khoản này
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Khóa API
a year ago giaonxb New translation PKP Web Application Library/user - Vietnamese (vi_VN)
Công khai
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 143 931 5769
Translated 99.3% 142 928 5748
Needs editing 0.7% 1 3 21
Failing check 0.7% 1 3 21

Last activity

Last change Aug. 16, 2020, 5:36 p.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year