View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words227
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 85.7% 82.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 71.4% 38.9% 21.4% 21.4% 28.6% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 33.3% 15.4% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 60.5% 58.2% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 91.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 78.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 20.0% 4.2% 20.0% 20.0% 80.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/backup
Repository branch master
Last remote commit Standardize locale codes cc41499
admin authored 6 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/backup-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
<strong>WARNINGCẢNH BÁO: </strong>Một lỗi có thể đã xảy ra trong quá trình sao lưu. Nguyên nhân phổ biến nhất là quyền truy cập tập tin.
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
<strong>WARNING: </strong>An error may have occurred during the backup process. The most common cause is file permissionsMột lỗi có thể đã xảy ra trong quá trình sao lưu. Nguyên nhân phổ biến nhất là quyền truy cập tập tin.
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>WARNINGCẢNH BÁO:</strong> TheCông cụ "tar" tool has not been configured in the config.inc.php configuration file. The configuration will depend on your server configuration. It should be specified in a section called [cli], in a configuration option called "tar", specifying the path to thechưa được cấu hình trong tệp cấu hình config.inc.php. Cấu hình sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn. Nó nên được chỉ định trong một phần gọi là [cli], trong tùy chọn cấu hình có tên là "tar", chỉ định đường dẫn đến tiện ích "tar" utility, i.e., tức là:<br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>WARNINGCẢNH BÁO:</strong> The database dump tool has not been configured in the config.inc.php configuration file. The configuration will depend on your server configuration and the type of database you use. It should be specified in a section called [cli], in a configuration option calledCông cụ kết xuất cơ sở dữ liệu chưa được cấu hình trong tệp cấu hình config.inc.php. Cấu hình sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn và loại cơ sở dữ liệu bạn sử dụng. Nó nên được chỉ định trong một phần gọi là [cli], trong tùy chọn cấu hình có tên là "dump". ForĐối với MySQL, use thesử dụng công cụ mysqldump, tool, i.e.ức là:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
TheMã thông báo "%s" tokens will be replaced with, in ordersẽ được thay thế bằng, theo thứ tự:<ol>
<li>Database hostname</li>
<li>Database username</li>
<li>Database password</li>
<li>Database name</li>
</ol>
Note that this involves specifying the database password in the command line, which may be a security concernLưu ý rằng điều này liên quan đến việc chỉ định mật khẩu cơ sở dữ liệu trong dòng lệnh, có thể là mối quan tâm bảo mật.<br /><br />
2 years ago trungtn New translation Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
<strong>WARNING: </strong>An error may have occurred during the backup process. The most common cause is file permissions.
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>CẢNH BÁOWARNING:</strong> Công cụ kết xuất cơ sở dữ liệu chưa được cấu hình trong tệp cấu hình config.inc.php. Cấu hình sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn và loại cơ sở dữ liệu bạn sử dụng. Nó nên được chỉ định trong một phần gọi là [cli], trong tùy chọn cấu hình có tên làThe database dump tool has not been configured in the config.inc.php configuration file. The configuration will depend on your server configuration and the type of database you use. It should be specified in a section called [cli], in a configuration option called "dump". Đối vớiFor MySQL, sử dụng công cụuse the mysqldump, tức làool, i.e.:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
Mã thông báoThe "%s" sẽ được thay thế bằng, theo thứ tựtokens will be replaced with, in order:<ol>
<li>Database hostname</li>
<li>Database username</li>
<li>Database password</li>
<li>Database name</li>
</ol>
Lưu ý rằng điều này liên quan đến việc chỉ định mật khẩu cơ sở dữ liệu trong dòng lệnh, có thể là mối quan tâm bảo mậtNote that this involves specifying the database password in the command line, which may be a security concern.<br /><br />
2 years ago trungtn New translation Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>WARNING:</strong> The "tar" tool has not been configured in the config.inc.php configuration file. The configuration will depend on your server configuration. It should be specified in a section called [cli], in a configuration option called "tar", specifying the path to the "tar" utility, i.e.:<br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>CẢNH BÁO:</strong> Công cụ kết xuất cơ sở dữ liệu chưa được cấu hình trong tệp cấu hình config.inc.php. Cấu hình sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn và loại cơ sở dữ liệu bạn sử dụng. Nó nên được chỉ định trong một phần gọi là [cli], trong tùy chọn cấu hình có tên là "dump". Đối với MySQL, sử dụng công cụ mysqldump, tức là:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
TheMã thông báo "%s" tokens will be replaced with, in ordersẽ được thay thế bằng, theo thứ tự:<ol>
<li>Database hostname</li>
<li>Database username</li>
<li>Database password</li>
<li>Database name</li>
</ol>
Note that this involves specifying the database password in the command line, which may be a security concernLưu ý rằng điều này liên quan đến việc chỉ định mật khẩu cơ sở dữ liệu trong dòng lệnh, có thể là mối quan tâm bảo mật.<br /><br />
2 years ago trungtn Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Vietnamese (vi_VN)
{$footNoteNum}. <strong>WARNINGCẢNH BÁO:</strong> The database dump tool has not been configured in the config.inc.php configuration file. The configuration will depend on your server configuration and the type of database you use. It should be specified in a section called [cli], in a configuration option calledCông cụ kết xuất cơ sở dữ liệu chưa được cấu hình trong tệp cấu hình config.inc.php. Cấu hình sẽ phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn và loại cơ sở dữ liệu bạn sử dụng. Nó nên được chỉ định trong một phần gọi là [cli], trong tùy chọn cấu hình có tên là "dump". ForĐối với MySQL, use thesử dụng công cụ mysqldump, tool, i.e.ức là:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
The "%s" tokens will be replaced with, in order:<ol>
<li>Database hostname</li>
<li>Database username</li>
<li>Database password</li>
<li>Database name</li>
</ol>
Note that this involves specifying the database password in the command line, which may be a security concern.<br /><br />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 227 1642
Translated 100.0% 10 227 1642
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 1, 2020, 7:57 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year