View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words152
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 85.7% 82.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 71.4% 38.9% 21.4% 21.4% 28.6% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 33.3% 15.4% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 60.5% 58.2% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 91.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 78.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 20.0% 4.2% 20.0% 20.0% 80.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/controlPublicFiles.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes eeec68d
admin authored a year ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/controlpublicfiles/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
<p>Users can upload images wherever they are presented with a rich text editor that includes the image upload control. This includes places like the About the Journal section as well as the user biography in every user's profile area.</p><p>The settings below allow you to restrict who can upload, what kind of files they can upload, and how large their directory of files can growNgười dùng có thể tải lên hình ảnh bất cứ nơi nào họ được trình bày với trình chỉnh sửa văn bản phong phú bao gồm kiểm soát tải lên hình ảnh. Điều này bao gồm các địa điểm như phần Giới thiệu về Nhật ký cũng như tiểu sử người dùng trong mọi khu vực hồ sơ của người dùng.</p><p>Các cài đặt bên dưới cho phép bạn hạn chế người có thể tải lên, loại tệp nào họ có thể tải lên và mức độ lớn thư mục tệp của họ có thể phát triển.</p>
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
<p>Users can upload images wherever they are presented with a rich text editor that includes the image upload control. This includes places like the About the Journal section as well as the user biography in every user's profile area.</p><p>The settings below allow you to restrict who can upload, what kind of files they can upload, and how large their directory of files can grow.</p>
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Không cho phép {$ vai tròrole} tải lên tệp thông qua trình soạn thảo văn bản.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Không cho phép {$ vai trò} tải lên tệp thông qua trình soạn thảo văn bản.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Vô hiệu hóa theo vai trò
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Không cho phép bất kỳ người dùng nào tải lên tệp thông qua trình soạn thảo văn bản.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Vô hiệu hóa tất cả các tải lên
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Giới hạn loại tập tin có thể được tải lên. Tách mỗi tệp bằng dấu phẩy. Mặc định là "gif, jpg, png".
a year ago trungtn New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Vietnamese (vi_VN)
Giới hạn loại tập tin có thể được tải lên. Tách mỗi tệp bằng dấu phẩy. Mặc định là "gif, jpg, png".
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 11 152 887
Translated 100.0% 11 152 887
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 5:19 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year