View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings20
100.0% Translate
Words150
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 85.7% 82.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 71.4% 38.9% 21.4% 21.4% 28.6% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 33.3% 15.4% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 60.5% 58.2% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 91.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 78.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 20.0% 4.2% 20.0% 20.0% 80.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/staticPages
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 3b15da5
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/static-pages-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Không có trang nào được tạo
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Trang đã xóa thành công.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Trang được lưu thành công.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Đường dẫn này đã tồn tại cho một trang tĩnh khác.
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
<p>This page will be accessible at Trang này sẽ có thể truy cập tại: <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>...where %PATH% is the path entered above. trong đó %PATH% là đường dẫn được nhập ở trên.<strong>NoteLưu ý:</strong> No two pages can have the same path. Using paths that are built into the system may cause you to lose access to important functionsKhông có hai trang có thể có cùng một đường dẫn. Sử dụng các đường dẫn được tích hợp vào hệ thống có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào các chức năng quan trọng.</p>
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
<p>This page will be accessible at: <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>...where %PATH% is the path entered above. <strong>Note:</strong> No two pages can have the same path. Using paths that are built into the system may cause you to lose access to important functions.</p>
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Trường đường dẫn phải chỉ chứa các ký tự chữ và số cộng với '.', '/', '-' và '_'.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Sử dụng mẫu dưới đây để thêm/chỉnh sửa nội dung trang.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Biểu mẫu bên dưới hiển thị cho bạn tất cả các trang tĩnh bạn đã tạo. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các trang bằng các liên kết ở phía bên tay phải.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 20 150 953
Translated 100.0% 20 150 953
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 5:43 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year