View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words226
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 85.7% 82.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 71.4% 38.9% 21.4% 21.4% 28.6% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 33.3% 15.4% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 60.5% 58.2% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 91.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 78.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 20.0% 4.2% 20.0% 20.0% 80.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 6f11cf1
admin authored 6 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)

<p>Enable the extra controls that you would like to appear in the TinyMCE editor for each field listed below.</p>
<p>In some cases, adding images, tables or other advanced formatting may cause distribution problems. This is especially
so in two cases. Advanced formatting in the Email Template Body may not be compatible with all email clients and can
increase the risk that your emails will be blocked. Advanced formatting in an Abstract may not be compatible with
indexing services such as
Kích hoạt các điều khiển bổ sung mà bạn muốn xuất hiện trong trình chỉnh sửa TinyMCE cho từng trường được liệt kê bên dưới.</p>
<p>Trong một số trường hợp, việc thêm hình ảnh, bảng hoặc định dạng nâng cao khác có thể gây ra sự cố phân phối. Điều này đặc biệt
là như vậy trong hai trường hợp. Định dạng nâng cao trong nội dung mẫu email có thể không tương thích với tất cả các ứng dụng email và có thể
tăng nguy cơ email của bạn sẽ bị chặn. Định dạng nâng cao trong Tóm tắt có thể không tương thích với
các dịch vụ lập chỉ mục như
Google Scholar, Crossref and the PKP Index.</p>
<p>Tables present two additional problems. First, wide tables may cause layout problems on small screens. You should test
any tables you add to your site on a mobile device. Second, most tables require row and column headings in order to be
compliant with accessibility requirements in many jurisdictions. The table controls that can be enabled here do not
support proper HTML markup that meets these requirements. You may need to manually adjust the HTML markup of your tables
according to the <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">WCAG 2.0 guidelines</a>.</p>
<p>We encourage you to only add advanced formatting options when it is necessary and to carefully test the results
wherever your published material is aggregated on other services
Bảng trình bày hai vấn đề bổ sung. Đầu tiên, các bảng rộng có thể gây ra vấn đề bố trí trên màn hình nhỏ. Bạn nên kiểm tra
bất kỳ bảng nào bạn thêm vào trang web của mình trên thiết bị di động. Thứ hai, hầu hết các bảng yêu cầu các tiêu đề hàng và cột để được
tuân thủ các yêu cầu tiếp cận trong nhiều khu vực pháp lý. Các điều khiển bảng có thể được kích hoạt ở đây không
hỗ trợ đánh dấu HTML thích hợp đáp ứng các yêu cầu này. Bạn có thể cần điều chỉnh thủ công đánh dấu HTML của các bảng của mình
theo <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">WCAG 2.0 guidelines</a>.</p>
<p>Chúng tôi khuyến khích bạn chỉ thêm các tùy chọn định dạng nâng cao khi cần thiết và kiểm tra cẩn thận kết quả
bất cứ nơi nào tài liệu được xuất bản của bạn được tổng hợp trên các dịch vụ khác
.</p>
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)

<p>Enable the extra controls that you would like to appear in the TinyMCE editor for each field listed below.</p>
<p>In some cases, adding images, tables or other advanced formatting may cause distribution problems. This is especially
so in two cases. Advanced formatting in the Email Template Body may not be compatible with all email clients and can
increase the risk that your emails will be blocked. Advanced formatting in an Abstract may not be compatible with
indexing services such as Google Scholar, Crossref and the PKP Index.</p>
<p>Tables present two additional problems. First, wide tables may cause layout problems on small screens. You should test
any tables you add to your site on a mobile device. Second, most tables require row and column headings in order to be
compliant with accessibility requirements in many jurisdictions. The table controls that can be enabled here do not
support proper HTML markup that meets these requirements. You may need to manually adjust the HTML markup of your tables
according to the <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">WCAG 2.0 guidelines</a>.</p>
<p>We encourage you to only add advanced formatting options when it is necessary and to carefully test the results
wherever your published material is aggregated on other services.</p>
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Thêm điều khiển vào trình soạn thảo văn bản có định dạng để tải lên hình ảnh, thao tác code HTML và thêm bảng.
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Các bảng
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Code
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Hình ảnh
a year ago trungtn Translation changed Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Phần thânnội dung mẫu thư
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Phần thân mẫu thư
a year ago trungtn New translation Common Plugins/textEditorExtras - Vietnamese (vi_VN)
Thêm điều khiển vào trình soạn thảo văn bản có định dạng để tải lên hình ảnh, thao tác mã HTML và thêm bảng.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 226 1484
Translated 100.0% 7 226 1484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 5:11 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year