View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
100.0% Translate
Words1178
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
OJS CrossRef import/export plugin 65.8% 60.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 6036097
admin authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/mk_MK/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)

<h3>Информација за општа приватност</h3>
<p>Молам погледнете ја нашата општа <a href="{$privacyStatementUrl}">изјава за приватност</a>.</p>
<h3>Корисничка статистика</h3>
<p>За да можете да ги анализирате употребата и влијанието на списанието и објавените трудоввашите публикации, ние собираме лог пристап кон веб страницата, категории, серии, книги и фајлови. Во овие процеси сите податоци се обезличени. Нема лични информации при логирање. ИП адресите се обезличени и се раздробени (користејќи <em>SHA 256</em>) во комбинација со <em>сигурносен 64 карактери долг солt</em> кој автоматски <em>базира на случајно создадени и днесвно надпишани податоци</em>. Поради тоа не можат да се реконструираат ИП адресите.</p>
<p>Селедните информации се собираат после обезличени ИП адреси:</p>
<ul>
<li>Пристапен тип (на пример, администартивен)</li>
<li>Барано време</li>
<li>Барана УРЛ адреса</li>
<li>HTTP статусен код</li>
<li>Пребарувач</li>
</ul>
<p>Собраните податоци се користат само за цели на евалуација. Не се мапираат ИП адреси за корисникот. Технички не е можно да се следат специфичен комплет за специфиќни ИП адреси.</p>
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)

<h3>Информација за општа приватност</h3>
<p>Молам погледнете ја нашата <a href="{$privacyStatementUrl}">изјава за приватност</a>.</p>
<h3>Користенничка статистика</h3>
<p>За да можете да ги анализирате употребата и влијанието на списанието и објавените трудови, ние собираме лог пристап кон веб страницата, броевите, трудовите, отисоците и придружните фајлови. Во овие процеси сите податоци се обезличени. Нема лични информации при логирање. ИП адресите се обезлиени и се раздробени (користејќи <em>SHA 256</em>) во комбинација со <em>сигурносен 64 карактери долг солt</em> кој автоматски <em>базира на случајно создадени и днесвно надпишани податоци</em>. Поради тоа не можат да се реконструираат ИП адресите.</p>
<p>Селедните информации се собираат после обезличени ИП адреси:</p>
<ul>
<li>Пристапен тип (на пример, администартивен)</li>
<li>Барано време</li>
<li>Барабна УРЛ адреса</li>
<li>HTTP статусен код</li>
<li>Пребарувач</li>
</ul>
<p>Собраните податоци се користат само за цели на евалуација. Не се мапираат ИП адреси за корисникот. Технички не е можно да се следат специфичен комплет за специфиќни ИП адреси.</p>
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)

<h3>Информација за општа приватност</h3>
<p>Молам погледнете ја нашата општа <a href="{$privacyStatementUrl}">изјава за приватност</a>.</p>
<h3>Користенничка статистика</h3>
<p>За да можете да ги анализирате употребата и влијанието на списанието и објавените трудови, ние собираме лог пристап кон веб страницата, броевите, трудовите, отисоците и придружнитекатегории, серии, книги и фајлови. Во овие процеси сите податоци се обезличени. Нема лични информации при логирање. ИП адресите се обезличени и се раздробени (користејќи <em>SHA 256</em>) во комбинација со <em>сигурносен 64 карактери долг солt</em> кој автоматски <em>базира на случајно создадени и днесвно надпишани податоци</em>. Поради тоа не можат да се реконструираат ИП адресите.</p>
<p>Селедните информации се собираат после обезличени ИП адреси:</p>
<ul>
<li>Пристапен тип (на пример, администартивен)</li>
<li>Барано време</li>
<li>Барабна УРЛ адреса</li>
<li>HTTP статусен код</li>
<li>Пребарувач</li>
</ul>
<p>Собраните податоци се користат само за цели на евалуација. Не се мапираат ИП адреси за корисникот. Технички не е можно да се следат специфичен комплет за специфиќни ИП адреси.</p>
<h3>General Privacy Information</h3>
<p>Please refer to our general <a href="{$privacyStatementUrl}">privacy statement</a>.</p>
<h3>Usage Statistics</h3>
<p>In order to be able to analyse usage and impact of our publications, we collect and log access to the homepage, categories, series, books and files. In the process all data is anonymised. No personal information is logged. IP addresses are anonymised by being hashed (using <em>SHA 256</em>) in combination with a <em>secure 64 characters long salt</em> that is automatically <em>randomly generated and overridden on a daily basis</em>. Therefore IP addresses cannot be reconstructed.</p>
<p>The following information is collected next to the anonymised IP addresses:</p>
<ul>
<li>Access type (i.e. administrative)</li>
<li>Request time</li>
<li>Requested URL</li>
<li>HTTP status code</li>
<li>Browser</li>
</ul>
<p>The collected data is only used for evaluation purposes. No IP addresses are mapped to user IDs. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific IP address.</p>
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
Секој притисок ќе ги препокрие овие подесувања од стараницата на притисочни плагини.
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
Симнатите посдатоци не се достапни.
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
Собирок наод сите симнати фајлови
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)

<p>Успешно го исклучивте користењето статистички колекции. Се додека ја гледате оваа порака нема да биде собирана статистика од користењето на оваа страница. Притисни го долното копче за да ја смениш твојата одлука.</p>
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
Бројот на линии {$lineNumber} од фајлот {$file} не е валиден лог внес и фајлот беше отфрлен.
a year ago Mirko-Spiroski Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Macedonian (mk_MK)
Дефинирај најголем број податоци кои ќе бидат присутни во исто време на дточките од Икс-оската. Многу бројки може да создадат график кој тешко се чита. Некаде помеѓу 3 и 5 е сигурно.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 100.0% 57 1178 7761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 14, 2021, 11:36 a.m.
Last author Mirko Spiroski

Activity in last 30 days

Activity in last year