View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
100.0% Translate
Words1178
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 85.7% 82.1% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 71.4% 38.9% 21.4% 21.4% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 33.3% 15.4% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 60.5% 58.2% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 91.7% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 78.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 20.0% 4.2% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 6036097
admin authored 13 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)

<h3> Thông tin Bảo mật Chung </h3>
<p> Vui lòng tham khảo <a href="{$privacyStatementUrl}"> tuyên bố về quyền riêng tư </a> chung của chúng tôi. </p>
<h3> Thống kê sử dụng </h3>
<p> Để có thể phân tích việc sử dụng và tác động của các ấn phẩm của chúng tôi, chúng tôi thu thập và ghi nhật ký truy cập vào trang chủ, danh mục, loạt bài, sách và tệp. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được ẩn danh. Không có thông tin cá nhân được ghi lại. Địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách được băm (sử dụng <em> SHA 256 </em>) kết hợp với <em> muối dài 64 ký tự an toàn </em> được tự động <em> tạo ngẫu nhiên và ghi đè hàng ngày < / em>. Do đó, địa chỉ IP không thể được tạo lại. </p>
<p> Thông tin sau được thu thập bên cạnh các địa chỉ IP ẩn danh: </p>
<ul>
<li> Loại truy cập (tức là quản trị) </li>
<li> Yêu cầu thời gian </li>
<li> URL được yêu cầu </li>
<li> Mã trạng thái HTTP </li>
<li> Trình duyệt </li>
</ul>
<p> Dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá. Không có địa chỉ IP nào được ánh xạ tới ID người dùng. Về mặt kỹ thuật, không thể theo dõi một bộtập dữ liệu cụ thể đến một địa chỉ IP cụ thể. </p>
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)

<h3> Thông tin Bảo mật Chung </h3>
<p> Vui lòng tham khảo <a href="{$privacyStatementUrl}"> tuyên bố về quyền riêng tư </a> chung của chúng tôi. </p>
<h3> Thống kê sử dụng </h3>
<p> Để có thể phân tích việc sử dụng và tác động của tạp chí của chúng tôi và các bài báo đã xuất bản, chúng tôi thu thập và ghi lại quyền truy cập vào trang chủ của tạp chí, các số báo, bài báo, phòng trưng bày và các tệp bổ sung. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được ẩn danh. Không có thông tin cá nhân được ghi lại. Địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách được băm (sử dụng <em> SHA 256 </em>) kết hợp với <em> muối dài 64 ký tự an toàn </em> được tự động <em> tạo ngẫu nhiên và ghi đè hàng ngày < / em>. Do đó, địa chỉ IP không thể được tạo lại. </p>
<p> Thông tin sau được thu thập bên cạnh các địa chỉ IP ẩn danh: </p>
<ul>
<li> Loại truy cập (tức là quản trị) </li>
<li> Yêu cầu thời gian </li>
<li> URL được yêu cầu </li>
<li> Mã trạng thái HTTP </li>
<li> Trình duyệt </li>
</ul>
<p> Dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá. Không có địa chỉ IP nào được ánh xạ tới ID người dùng. Về mặt kỹ thuật, không thể theo dõi một bộtập dữ liệu cụ thể đến một địa chỉ IP cụ thể. </p>
a year ago giaonxb Translation reverted Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)

<h3> Thông tin bBảo mật cChung </h3>
<p> Vui lòng tham khảo <a href=""{$privacyStatementUrl}"> tuyên bố về quyền riêng tư </a> chung của chúng tôi. </p>
<h3> Thống kê sử dụng </h3>
<p> Để có thể phân tích việc sử dụng và tác động của tạp chí của chúng tôi và các bài báo đã xuất bản, chúng tôi thu thập và đăng nhghi lại quyền truy cập vào trang chủ của tạp chí, các số báo, bài báo, phòng trưng bày và các tệp bổ sung. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được ẩn danh. Không có thông tin cá nhân được ghi lại. Địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách được băm (sử dụng <em> SHA 256 </em>) kết hợp với <em> muối dài 64 ký tự an toàn </em> được tự động <em> tạo ngẫu nhiên và ghi đè hàng ngày < / em>. Do đó, địa chỉ IP không thể được tạo lại. </p>
<p> Thông tin sau được thu thập bên cạnh các địa chỉ IP ẩn danh: </p>
<ul>
<li> Loại truy cập (tức là quản trị) </li>
<li> Yêu cầu thời gian </li>
<li> URL được yêu cầu </li>
<li> Mã trạng thái HTTP </li>
<li> Trình duyệt </li>
</ul>
<p> Dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá. Không có địa chỉ IP nào được ánh xạ tới ID người dùng. Về mặt kỹ thuật, không thể theo dõi một tậpbộ dữ liệu cụ thể đến một địa chỉ IP cụ thể. </p>
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Trình bày thống kê dữ liệu đối tượng sử dụng dữ liệuthống kê. Có thể sử dụng tệp nhật ký truy cập máy chủ để trích xuất số liệu thống kê.
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Các tập tin nhạy cảm làTệp muối không thể ghi được.
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Cài đặtĐã lưu cài đặt cho plugin thống kê sử dụng đã lưu
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Regex mặc định được sử dụng có thể phân tích cú pháp các tệp nhật ký truy cập apache ở định dạng kết hợp và cả tệp nhật ký của plugin. Nếu các tệp nhật ký truy cập của bạn ở định dạng khác, bạn sẽ phải chèn một biểu thức chính có khả năng phân tích cú pháp chúng và đưa ra các giá trị mong đợi. Xem UsageStatsLoader::_getDataFromLogEntry() để biết thêm thông tin.
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Phân tích cú pháp tệp nhật ký regex
a year ago giaonxb Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)

<h3>General Privacy Information</h3>
<p>Please refer to our general
Thông tin bảo mật chung</h3>
<p>Vui lòng tham khảo
<a href="{"$privacyStatementUrl}">privacy statement</a> tuyên bố về quyền riêng tư </a> chung của chúng tôi.</p>
<h3>Usage Statistics Thống kê sử dụng </h3>
<p>In order to be able to analyse usage and impact of our journal and the published articles, we collect and log access to the journal’s homepage, issues, articles, galleys and supplementary files. In the process all data is anonymised. No personal information is logged. IP addresses are anonymised by being hashed (usi Để có thể phân tích việc sử dụng và tác động của tạp chí của chúng tôi và các bài báo đã xuất bản, chúng tôi thu thập và đăng nhập vào trang chủ của tạp chí, các số báo, bài báo, phòng trưng bày và các tệp bổ sung. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được ẩn danh. Không có thông tin cá nhân được ghi lại. Địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách được băm (sử dụng <em> SHA 256 </em>) in combination with a <em>secure 64 characters long salt</em> that is automatically <em>randomly generated and overridden on a daily basiskết hợp với <em> muối dài 64 ký tự an toàn </em> được tự động <em> tạo ngẫu nhiên và ghi đè hàng ngày </ / em>. Therefore IP addresses cannot be reconstructed.Do đó địa chỉ IP không thể được tạo lại. </p>
<p> The following informaông tion is collected next to the anonymised IP addresses:sau được thu thập bên cạnh các địa chỉ IP ẩn danh: </p>
<ul>
<li>Access type (i.e. administrative) Loại truy cập (tức là quản trị) </li>
<li>Request time Yêu cầu thời gian </li>
<li>Requested URL URL được yêu cầu </li>
<li>HTTP status code Mã trạng thái HTTP </li>
<li>Browser Trình duyệt </li>
</ul>
<p>The collected data is only used for evaluation purposes. No IP addresses are mapped to user IDs. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific IP address. Dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá. Không có địa chỉ IP nào được ánh xạ tới ID người dùng. Về mặt kỹ thuật, không thể theo dõi một tập dữ liệu cụ thể đến một địa chỉ IP cụ thể. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 100.0% 57 1178 7761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 1.8% 1 151 1134

Last activity

Last change Aug. 15, 2020, 10:11 a.m.
Last author Nguyen Xuan Giao

Activity in last 30 days

Activity in last year