View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
19.3% Translate
Words1178
24.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 22.7% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch master
Last remote commit Translation updates (#33) 066f11c
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/vi_VN/locale.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago Ustramator Source string changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)

<p>You successfully opted out of usage statistics collection. While you see this message no staticstics will be collected from your usage of this site. Click the below button to revert your decision.</p>
a month ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Kích hoạt tùy chọn này để sử dụng phiên bản plugin tôn trọng luật pháp về quyền riêng tư, tức là ghi nhật ký địa chỉ IP được băm, thông báo cho người dùng về theo dõi và cung cấp tùy chọn từ chối cho người dùng. Lưu ý: khi sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng địa lý của plugin.
a month ago trungtn Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
To ensure data privacy, you must specify a file readable and writable by the web user to contain a randomly generated salt value. This file must NOT be backed up to ensure privacy protection. The salt is randomly generated either using: the function mcrypt_create_iv, which requires the PHP mcrypt; the functionĐể đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, bạn phải chỉ định một tệp có thể đọc và ghi được bởi người dùng web để chứa giá trị muối được tạo ngẫu nhiên. Tập tin này KHÔNG được sao lưu để đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư. Muối được tạo ngẫu nhiên bằng cách sử dụng: hàm mcrypt_create_iv, yêu cầu mcrypt PHP; hàm openssl_random_pseudo_bytes, which requires theyêu cầu PHP openssl; the fileệp /dev/urandom, which works only on *nix systems; or the function mt_rand, which is not cryptographically safe. Thus, if you are using a Windows server, please ensure that you install either thechỉ hoạt động trên các hệ thống *nix; hoặc hàm mt_rand, không an toàn về mặt mật mã. Do đó, nếu bạn đang sử dụng máy chủ Windows, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt PHP mcrypt orhoặc openssl enabled in order to have the cryptographically safe generated saltđược bật để có thông tin nhạy cảm được tạo bằng mật mã.
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
To ensure data privacy, you must specify a file readable and writable by the web user to contain a randomly generated salt value. This file must NOT be backed up to ensure privacy protection. The salt is randomly generated either using: the function mcrypt_create_iv, which requires the PHP mcrypt; the function openssl_random_pseudo_bytes, which requires the PHP openssl; the file /dev/urandom, which works only on *nix systems; or the function mt_rand, which is not cryptographically safe. Thus, if you are using a Windows server, please ensure that you install either the PHP mcrypt or openssl enabled in order to have the cryptographically safe generated salt.
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Các tập tin nhạy cảm là không thể ghi.
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Đường dẫn tệp cho ẩn danh
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Tùy chọn bảo mật dữ liệu
a month ago trungtn Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Lưu cCài đặt thống kê sử dụng đã lưu
a month ago trungtn New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Lưu cài đặt thống kê sử dụng đã lưu
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 19.3% 11 284 1732
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 10, 2020, 5:55 p.m.
Last author Tran Ngoc Trung

Activity in last 30 days

Activity in last year