Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

submission.submit.title
English
Context English Latvian (lv_LV) Actions
submission.submit.title Submit an Article Iesniegt rakstu
submission.submit.userGroup Submit in my role as... Iesniegt manā lomā kā...
submission.submit.userGroupDescription Choose the capacity under which you are submitting this article. Izvēlēties statusu, kādā iesniedzat šo rakstu.
submission.upload.selectComponent Select article component Izvēlēties raksta sastāvdaļu
submission.title Article Title Raksta virsraksts
submission.title.tip The submission type is usually one of 'image', 'text', or other multimedia types including 'software' or 'interactive'. Please choose the one most relevant for your submission. Examples may be found at <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a> Iesniedzamā materiāla tips parasti ir 'image' (attēls), 'text' (teksts) vai cits multivides tips, tai skaitā 'software' (programmatūra) vai 'interactive' (interaktīvs). Lūdzu, izvēlieties visatbilstošāko. Piemēri atrodami šeit: <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a>
submission.submit.newSubmissionMultiple Start a New Submission in Uzsākt jauna materiāla iesniegšanu
submission.submit.newSubmissionSingle New Submission Jauna materiāla iesniegšana
grid.action.workflow Submission Workflow Materiāla iesniegšanas darbplūsma
submission.abstract.wordCount.description The abstract must be {$wordCount} words or less. Kopsavilkuma garums ne vairāk kā {$wordCount} vārdi.
submission.submit.noContext This submission's journal could not be found. Šī iesniegtā materiāla žurnāls nav atrasts.
submission.issueEntry Metadata Metadati
submission.submit.whatNext.description The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for your records. Once the editor has reviewed the submission, they will contact you. Žurnāls ir informēts par jūsu iesniegto materiālu, un jums pa e-pastu ir nosūtīts apstiprinājums. Kad redaktors būs izskatījis iesniegto materiālu, viņš ar jums sazināsies.
grid.action.galleyInIssueEntry Galley appears in issue entry Galleja parādās numura ierakstā
grid.action.issueEntry View this submission's metadata Skatīt šī iesniegtā materiāla metadatus
submission.event.articleGalleyMadeAvailable The article galley "{$galleyFormatName}" is made available. Raksta saliktnis "{$galleyFormatName}" ir pieejams.
Context English Latvian (lv_LV) Actions
submission.status.scheduled Scheduled Ieplānots
submission.submit.contributorRole Contributor's role Iesniedzēja loma
submission.submit.form.abstractRequired Please enter your article's abstract. Lūdzu, ievadiet raksta kopsavilkumu.
submission.submit.form.authorRequired At least one author is required. Jābūt vismaz vienam autoram.
submission.submit.form.authorRequiredFields The first name, last name, and email address of each author is required. Jānorāda katra autora vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
submission.submit.form.contributorRoleRequired Please select the contributor's role. Lūdzu, atlasiet līdzstrādnieka lomu.
submission.submit.form.localeRequired Please select a submission language. Lūdzu, izvēlieties iesniedzamā materiāla valodu.
submission.submit.form.titleRequired Please enter the title of your article. Lūdzu, ievadiet raksta virsrakstu.
submission.submit.form.wordCountAlert Your abstract is too long. Please shorten it to below the word limit indicated for this section. Kopsavilkums ir pārāk garš. Lūdzu, saīsiniet to, lai tas nepārsniegtu šai sadaļai norādīto vārdu ierobežojumu.
submission.submit.newSubmissionMultiple Start a New Submission in Uzsākt jauna materiāla iesniegšanu
submission.submit.newSubmissionSingle New Submission Jauna materiāla iesniegšana
submission.submit.noContext This submission's journal could not be found. Šī iesniegtā materiāla žurnāls nav atrasts.
submission.submit.privacyStatement Privacy Statement Paziņojums par konfidencialitāti
submission.submit.submissionChecklist Submission Checklist Iesniegšanas kontrolsaraksts
submission.submit.submissionChecklistDescription You must read and acknowledge that you've completed the requirements below before proceeding. Pirms turpināšanas jums ir jāizlasa un jāapliecina, ka zemāk minētās prasības ir izpildītas.
submission.submit.title Submit an Article Iesniegt rakstu
submission.submit.titleAndSummary Title and Abstract Virsraksts un anotācija
submission.submit.upload.description Upload files associated with this submission, including the article, multimedia, data sets, artwork, etc. Augšupielādējiet ar šo materiālu saistītās datnes, tostarp rakstu, multivides materiālus, datu kopas, mākslas darbus u. c.
submission.submit.userGroup Submit in my role as... Iesniegt manā lomā kā...
submission.submit.userGroupDescription Choose the capacity under which you are submitting this article. Izvēlēties statusu, kādā iesniedzat šo rakstu.
submission.submit.whatNext.description The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for your records. Once the editor has reviewed the submission, they will contact you. Žurnāls ir informēts par jūsu iesniegto materiālu, un jums pa e-pastu ir nosūtīts apstiprinājums. Kad redaktors būs izskatījis iesniegto materiālu, viņš ar jums sazināsies.
submission.title Article Title Raksta virsraksts
submission.title.tip The submission type is usually one of 'image', 'text', or other multimedia types including 'software' or 'interactive'. Please choose the one most relevant for your submission. Examples may be found at <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a> Iesniedzamā materiāla tips parasti ir 'image' (attēls), 'text' (teksts) vai cits multivides tips, tai skaitā 'software' (programmatūra) vai 'interactive' (interaktīvs). Lūdzu, izvēlieties visatbilstošāko. Piemēri atrodami šeit: <a target="_blank" href="http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type">http://dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/generic.shtml#type</a>
submission.upload.fileContents Article Component Raksta sastāvdaļa
submission.upload.selectComponent Select article component Izvēlēties raksta sastāvdaļu
submission.viewingPreview This is a preview and has not been published. <a href="{$url}">View submission</a> Šis ir priekšskatījums, un tas nav publicēts. <a href="{$url}">Skatīt iesniegto materiālu</a>
workflow.review.externalReview Review Recenzēšana
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Contributor agreement Translated Open Journal Systems/submission
The following string has different context, but the same source.
Contributor agreement Translated Open Journal Systems/author

Loading…

User avatar Gints Buda

New translation

Open Journal Systems / submissionLatvian (lv_LV)

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian (lv_LV)
Article Raksts Open Journal Systems

String information

Context
submission.submit.title
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locale/lv_LV/submission.po, string 1