Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/ojs/changes/?page=3681
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 81297,
  "next": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?page=3682",
  "previous": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?page=3680",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401655/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/importexport-users/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/importexport-users/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:37:25.628793Z",
      "action": 5,
      "target": "Ներմուծումը հաջողությամբ ավարտվեց: Ներմուծվել են օգտվողների անուններով և էլ․ փոստի հասցեներով օգտատերեր, որոնք արդեն չեն օգտագործվում, ինչպես նաև ուղեկցող օգտատերերի խմբերը:",
      "id": 277096,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277096/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401656/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/importexport-users/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/importexport-users/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:37:34.525068Z",
      "action": 5,
      "target": "Արդյունքներ",
      "id": 277097,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277097/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401657/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/importexport-users/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/importexport-users/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:38:12.437478Z",
      "action": 5,
      "target": "Շարունակելու համար վերբեռնեք նիշք «Ներմուծում» բաժնում:",
      "id": 277101,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277101/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401291/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:39:05.629492Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 277104,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277104/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401291/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:39:05.634457Z",
      "action": 5,
      "target": "Խմբագրի տուն",
      "id": 277105,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277105/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401292/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:39:56.504368Z",
      "action": 5,
      "target": "Ներկայացումներ և հրապարակում",
      "id": 277106,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277106/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401293/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:40:17.621495Z",
      "action": 5,
      "target": "Ներկայացման հերթ",
      "id": 277107,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277107/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401294/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:40:32.555210Z",
      "action": 5,
      "target": "Ներկայացման արխիվ",
      "id": 277108,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277108/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401295/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:41:01.434130Z",
      "action": 5,
      "target": "Հրատարակություն",
      "id": 277110,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277110/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401296/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:41:17.908889Z",
      "action": 5,
      "target": "Հրատարակված թողարկում",
      "id": 277112,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277112/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401297/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:41:34.040839Z",
      "action": 5,
      "target": "Բոլոր բաժինները",
      "id": 277113,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277113/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401298/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:41:50.164484Z",
      "action": 5,
      "target": "ոլոր խմբագիրները",
      "id": 277114,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277114/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401299/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:42:02.107072Z",
      "action": 5,
      "target": "Ես",
      "id": 277115,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277115/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401300/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:43:01.707756Z",
      "action": 5,
      "target": "'{$publicIdentifier}' հանրային նույնացուցիչն արդեն գոյություն ունի մեկ այլ օբյեկտի համար (թողարկում, հոդված, շարվածք կամ նիշք): Խնդրում ենք ընտրել եզակի նույնացուցիչներ ձեր օրագրում:",
      "id": 277116,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277116/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401301/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:43:28.644978Z",
      "action": 5,
      "target": "Արխիվում ներկայացումներ չկան:",
      "id": 277117,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277117/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401302/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:43:56.579680Z",
      "action": 5,
      "target": "Պահե՞լ փոփոխությունները արխիվացված հայտերում: Ջնջման համար նշված հայտերը ընդմիշտ կջնջվեն համակարգից:",
      "id": 277118,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277118/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/347399/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/auth-ldap/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/auth-ldap/ca_ES/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/jordi/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/jordi/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:44:01.561231Z",
      "action": 5,
      "target": "ID d'autorització sol·licitat",
      "id": 277119,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277119/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401303/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:44:26.278099Z",
      "action": 5,
      "target": "Վստա՞հ եք, որ ցանկանում եք արձանագրել այս որոշումը:",
      "id": 277120,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277120/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/401304/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/editor/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/editor/hy_AM/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/tigran@flib.sci.am/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:47:30.090783Z",
      "action": 5,
      "target": "Այս ներկայացումը կարխիվացվի այն բանից հետո, երբ կուղարկվի «Ծանուցել հեղինակին» էլ. նամակը, կա՛մ երբ սեղմված է «Չուղարկել էլ․ նամակը» կոճակը:",
      "id": 277121,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277121/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/3244/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/auth-ldap/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/auth-ldap/ca_ES/",
      "user": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/jordi/",
      "author": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/users/jordi/",
      "timestamp": "2022-06-30T08:47:56.158074Z",
      "action": 5,
      "target": "ID d'autorització proxy sol·licitat",
      "id": 277122,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/277122/"
    }
  ]
}