Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/ojs/changes/?page=3681
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 155248,
  "next": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?page=3682",
  "previous": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/projects/ojs/changes/?page=3680",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521123/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330531Z",
      "action": 59,
      "target": "نام هزینه",
      "id": 455865,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455865/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521124/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330572Z",
      "action": 59,
      "target": "عضویت در انجمن",
      "id": 455866,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455866/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521125/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330610Z",
      "action": 59,
      "target": "دسترسی فقط به نسخه PDF مسدود است",
      "id": 455867,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455867/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521126/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330647Z",
      "action": 59,
      "target": "هزینه چاپ",
      "id": 455868,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455868/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521127/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330685Z",
      "action": 59,
      "target": "خرید مقاله",
      "id": 455869,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455869/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521128/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330721Z",
      "action": 59,
      "target": "خرید شماره",
      "id": 455870,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455870/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521129/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330761Z",
      "action": 59,
      "target": "توصیف نحوه پرداخت",
      "id": 455871,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455871/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521130/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330804Z",
      "action": 59,
      "target": "شناسه پرداخت ",
      "id": 455872,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455872/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521131/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330841Z",
      "action": 59,
      "target": "روش پرداخت",
      "id": 455873,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455873/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521132/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330878Z",
      "action": 59,
      "target": "شما می‌توانید هرکدام از افزونه‌های مربوط به روش‌های پرداخت زیر را از طریق این صفحه تنظیم و پیکره‌بندی نمایید",
      "id": 455874,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455874/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521133/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330914Z",
      "action": 59,
      "target": "روش‌های پرداخت",
      "id": 455875,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455875/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521134/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330950Z",
      "action": 59,
      "target": "نوع پرداخت",
      "id": 455876,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455876/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521135/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.330986Z",
      "action": 59,
      "target": "قیمت برای خوانندگان",
      "id": 455877,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455877/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521136/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331023Z",
      "action": 59,
      "target": "گزینه‌های انتخابی همراه با شرح و قیمت‌های آن (که در این قسمت قابل ویرایش است) در قسمت «درباره مجله» تحت قسمت ارسال مقاله, و همچنین هر جا که پرداخت لازم باشد, خواهد آمد.",
      "id": 455878,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455878/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521139/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331070Z",
      "action": 59,
      "target": "رکوردها",
      "id": 455879,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455879/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521141/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331114Z",
      "action": 59,
      "target": "انواع پرداخت ",
      "id": 455880,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455880/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521142/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331150Z",
      "action": 59,
      "target": "شناسه پرداخت",
      "id": 455881,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455881/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521144/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331189Z",
      "action": 59,
      "target": "کاربران این مجله",
      "id": 455882,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455882/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521146/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331238Z",
      "action": 59,
      "target": "تمام مجلات",
      "id": 455883,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455883/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/units/521147/",
      "component": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/components/ojs/manager/",
      "translation": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/translations/ojs/manager/fa/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2023-02-17T04:16:47.331281Z",
      "action": 59,
      "target": "انتخاب یک کاربر از لیست کاربران این سایت و افزودن آن به کاربران این مجله",
      "id": 455884,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "http://translate.pkp.sfu.ca/api/changes/455884/"
    }
  ]
}