View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Armenian (hy_AM) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian (bg_BG) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_CN) 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 66.7% 73.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese (ja_JP) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 33.3% 3.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay (ms_MY) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian (fa_IR) 66.7% 73.8% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/sword
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/sword.git
Repository branch main
Last remote commit Add automatic refresh on username entry 4b66443
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/sword-deposit-plugin/locale-keys/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Number of strings 99
Number of words 2013
Number of characters 14256
Number of languages 33
Number of source strings 3
Number of source words 61
Number of source characters 432
When User Action Detail Object
8 hours ago tigran@flib.sci.am New translation SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
Էլփ․ ոստի այս ձևանմուշը օգտագործվում է հեղինակին ծանուցելու համար SWORD ավանդադրման համար կամընտրական ավանդադրման միավորների մասին:
8 hours ago tigran@flib.sci.am New translation SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
Շնորհավորում ենք ձեր "{$submissionTitle}" հայտը ընդունված է {$contextName} -ում հրապարակման համար: Եթե ընտրեք, կարող եք ինքնաշխատ կերպով ներդնել ձեր ներկայացումը մեկ կամ մի քանի պահոցներում:

Շարունակելու համար անցեք {$swordDepositUrl}.

Այս էլ․ նամակը ստեղծվել է Public Knowledge Project SWORD ավանդադրման հավելվածի կողմից:
8 hours ago tigran@flib.sci.am New translation SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
Ավանդադրման մասին ծանուցում
8 hours ago tigran@flib.sci.am New contributor SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
yesterday None New alert Repository has changes. SWORD Deposit Plugin/Emails
yesterday amirzoyan Added new language Armenian (hy_AM) SWORD Deposit Plugin/Emails
yesterday amirzoyan New string to translate SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
yesterday amirzoyan Committed changes SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
yesterday amirzoyan Resource update SWORD Deposit Plugin/Emails - Armenian (hy_AM)
2 days ago None New alert Repository has changes. SWORD Deposit Plugin/Emails
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year