View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Armenian (hy_AM) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian (bg_BG) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_CN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic (is_IS) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kazakh (kk_KZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay (ms_MY) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian (fa_IR) 66.7% 74.6% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak (sk_SK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@cyrillic) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@latin) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #3401 from NateWr/i7871_locale_countries 25819b37cd
Nate Wright authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/paymethod/manual/locale/*/emails.po
Monolingual base language fileplugins/paymethod/manual/locale/en_US/emails.po
Number of strings 108
Number of words 2412
Number of characters 16740
Number of languages 36
Number of source strings 3
Number of source words 67
Number of source characters 465
When User Action Detail Object
21 hours ago None New alert Repository has changes. Open Journal Systems/paymethod-manual-emails
yesterday None Committed changes Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
Այս էլ․ փոստի ձևանմուշն օգտագործվում է ամսագրի կառավարիչի կոնտակտին տեղեկացնելու համար, որ ձեռքով վճարում է պահանջվել:
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
ձեռքով վճարումը պետք է մշակվի {$contextName} ամսագրի և {$userFullName} օգտվողի համար (օգտանուն &quot;{$userName}&quot;).<br />
<br />
Վճարվող նյութն է &quot;{$itemName}&quot;.<br />
Գինն է {$itemCost} ({$itemCurrencyCode}).<br />
<br />
Այս նամակը ստեղծվել է Open Journal Systems' Manual Payment հավելվածի կողմից:
yesterday tigran@flib.sci.am New translation Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
Ձեռքով վճարման ծանուցում
yesterday tigran@flib.sci.am New contributor Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
yesterday None New alert Repository has changes. Open Journal Systems/paymethod-manual-emails
2 days ago amirzoyan Added new language Armenian (hy_AM) Open Journal Systems/paymethod-manual-emails
2 days ago amirzoyan New string to translate Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
2 days ago amirzoyan Committed changes Open Journal Systems/paymethod-manual-emails - Armenian (hy_AM)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year