View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Armenian (hy_AM) 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
Basque 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian (bs_BA) 90.9% 90.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_CN) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 90.9% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese (ja_JP) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian (fa_IR) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (cyrillic) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin) 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Arabic) 48cbdfacc
vormia authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reader.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reader.po
Number of strings 858
Number of words 2730
Number of characters 16497
Number of languages 39
Number of source strings 22
Number of source words 70
Number of source characters 423
When User Action Detail Object
2 days ago None New alert Could not update the repository. PKP Web Application Library/reader
5 days ago None New alert Repository has changes. PKP Web Application Library/reader
6 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
6 days ago None New alert Repository has changes. PKP Web Application Library/reader
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
Ամբողջական տեքստ։
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
ՄՈրևէ կարդացողի մեկնաբանություն չի հրապարակվել
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
Ջնջել այս մեկնաբանությունը
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
Եթե ջնջեք այս մեկնաբանությունը, ապա կջնջեք նաև դրա բոլոր պատասխանները: Դուք վստա՞հ եք, որ ցանկանում եք ջնջել:
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
Պահանջվում է մՄեկնաբանության վերնագիր:ը պարտադիր է։
6 days ago admin1 Translation changed PKP Web Application Library/reader - Armenian (hy_AM)
հատվածՄարմին
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year