View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings34
100.0% Translate
Words299
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
manager 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Icelandic) 67786e74c
kolla@probus.is authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/hy_AM/reviewer.po
When User Action Detail Object
4 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Այս օգտատերը նշանակված չէ որպես հայցվող փաստաթղթի գրախոսող։
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Ուղարկել գրախոսողներին
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Ուղարկել այս էլփոստի ծանուցման պատճենը (BCC) հետևյալ գրախոսողներին:
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Խմբագրի համար
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Հեղինակի և գրախոսողի համար
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Խմբագիրը խնդրում է, որ դուք կամ ընդունեք կամ մերժեք գրախոսումը մինչև պատասխանի վերջնաժամկետը և ավարտեք վերանայումը մինչև վերանայման վերջնաժամկետը:
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Ժամկետների մասին
5 days ago Hharutyunyan New translation PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Շնորհակալություն այս նյութը գրախոսելու համար: Ձեր կարծիքը հաջողությամբ ուղարկվել է: Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ներդրումը մեր հրապարակած աշխատանքի որակի մեջ։ Անհրաժեշտության դեպքում խմբագիրը կարող է կրկին կապվել ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների համար:
5 days ago Hharutyunyan Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Armenian (hy_AM)
Վստա՞հ եք, որ ցանկանում եք ներկայացնել այս գրախոսումը:?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 34 299 1771
Translated 100.0% 34 299 1771
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 12, 2022, 2:34 p.m.
Last author Hovhannes Harutyunyan

Activity in last 30 days

Activity in last year