View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 90.9% 85.6% 0.0% 31.8% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 90.9% 85.6% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 90.9% 85.6% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 22.7% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/citationStyleLanguage
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Vietnamese) d7598c3
trungtn authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/citation-style-language-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 550
Number of words 2775
Number of characters 19175
Number of languages 25
Number of source strings 22
Number of source words 111
Number of source characters 767
When User Action Detail Object
4 hours ago None Pushed changes Common Plugins/Citation Style Language Plugin
4 hours ago None Committed changes Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
ACS
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Một số định dạng trích dẫn yêu cầu vị trí địa lý của nhà xuất bản, chẳng hạn như "London, Vương quốc Anh".
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Vị trí nhà xuất bản
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn định dạng trích dẫn bạn muốn hiển thị theo mặc định trên trang đích bài viết của bạn.
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Định dạng trích dẫn chính
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn định dạng bổ sung mà bạn muốn cung cấp cho độc giả của bạn.
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Định dạng trích dẫn bổ sung
yesterday trungtn New translation Common Plugins/Citation Style Language Plugin - Vietnamese (vi_VN)
Chọn định dạng có thể tải xuống mà bạn muốn cung cấp cho độc giả của mình. Các định dạng có thể tải xuống thường được sử dụng để nhập vào phần mềm quản lý tài liệu tham khảo của bên thứ ba, như EndNote hoặc Zotero.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year