View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Armenian (hy_AM) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian (bg_BG) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/jatsTemplate
Repository branch main
Last remote commit Add CRediT support (requires https://github.com/asmecher/credit) 6189e2b
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/jats-template-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 48
Number of words 456
Number of characters 3288
Number of languages 24
Number of source strings 2
Number of source words 19
Number of source characters 137
When User Action Detail Object
yesterday None Pushed changes Common Plugins/JATS Template Plugin
yesterday None Committed changes Common Plugins/JATS Template Plugin - Armenian (hy_AM)
2 days ago tigran@flib.sci.am New translation Common Plugins/JATS Template Plugin - Armenian (hy_AM)
Ինքնաշխատ կերպով ստեղծեք նվազագույն JATS փաստաթուղթ ներկայացման մետատվյալներից, երբ այլ հասանելի JATS փաստաթուղթ չկա:
2 days ago tigran@flib.sci.am New translation Common Plugins/JATS Template Plugin - Armenian (hy_AM)
JATS կաղապարի հավելված
2 days ago tigran@flib.sci.am New contributor Common Plugins/JATS Template Plugin - Armenian (hy_AM)
3 days ago None Pushed changes Common Plugins/JATS Template Plugin
3 days ago None Resource update Common Plugins/JATS Template Plugin - Malay
3 days ago None Rebased repository Common Plugins/JATS Template Plugin
3 days ago None Received repository notification GitHub: https://github.com/pkp/jatsTemplate, main Common Plugins/JATS Template Plugin
4 days ago None Pushed changes Common Plugins/JATS Template Plugin
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year