View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 55.6% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 44.4% 0.0% 55.6% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Serbian (sr_SR) 100.0% 100.0% 0.0% 44.4% 0.0% 55.6% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Spanish (Argentina) 100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 55.6% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Swedish (sv_SE) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Ukrainian (uk_UA) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/piwik
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Vietnamese) 0121cdd
trungtn authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/piwik/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 207
Number of words 2852
Number of characters 18837
Number of languages 23
Number of source strings 9
Number of source words 124
Number of source characters 819
When User Action Detail Object
4 hours ago None Pushed changes Common Plugins/piwik
4 hours ago None Committed changes Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập ID hồ sơ trang web.
yesterday trungtn Translation changed Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
Trong Piwik, nhấp vào Cài đặt -> Trang webSettings -> Websites. ID hồ sơ trang web được hiển thị bên cạnh tên hồ sơ trang web của bạn.
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
Trong Piwik, nhấp vào Cài đặt -> Trang web. ID hồ sơ trang web được hiển thị bên cạnh tên hồ sơ trang web của bạn.
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
ID hồ sơ trang web
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
Vui lòng nhập một url hợp lệ. Bao gồm http:// khi bắt đầu.
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
Url đầy đủ để cài đặt Piwik của bạn (tức là http://myserver.net/piwik).
yesterday trungtn New translation Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
URL Piwik
yesterday trungtn Translation changed Common Plugins/piwik - Vietnamese (vi_VN)
<p>With this plugin enabled Piwik may be used to collect and analyze web site usage and traffic for this journal. Please note that this plugin requires that Piwik is already installed. Please see theVới plugin này được bật, Piwik có thể được sử dụng để thu thập và phân tích việc sử dụng và lưu lượng truy cập trang web cho tạp chí này. Xin lưu ý rằng plugin này yêu cầu Piwik đã được cài đặt. Vui lòng xem trang web <a href="http://piwik.org/" title="Piwik site">Piwik site</a> for more informađể biết thêm thông tion.</p>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year